Ken­der anmel­de­re og for­fat­te­re hin­an­den for godt? Infor­ma­tions anmel­der er vildt begej­stret for ny roman, som han selv er tak­ket i: “Det er jo den svæ­re grænse”

En sær­de­les posi­tiv anmel­del­se af Lars Frosts roman De for­e­ne­de er skre­vet af Tue Ander­sen Nexø, som selv er nævnt bagerst i roma­nen for at have været en “sam­ta­le­part­ner”. Det viser sig, at Frost kre­di­te­rer Nexø, for­di han har været på rov i nog­le af Nexøs tek­ster og brugt dem i sin bog. Hver­ken Frost eller Nexø kal­der deres rela­tion for et deci­de­ret ven­skab, men aner­ken­der, at de da har det fint sam­men og ken­der hin­an­den fra gam­le dage; de var nem­lig redak­tø­rer på tids­skrif­tet Den Blå Port og får en slud­der, når de ren­der på hinanden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.