Ken­diskok og natur­for­kæm­per fry­der sig over soci­al­de­mo­kra­tisk til­ba­ge­gang i København

Stri­den over Ama­ger Fæl­led har været et højspændt emne op til kom­mu­nalval­get.  Mens Enheds­li­sten har gjort det til sin mær­kesag at brem­se det omdis­ku­te­re­de byg­ge­ri på fæl­leden, har Soci­al­de­mo­kra­ti­et fast­holdt en kølig distan­ce til pro­tester­ne og demon­stra­tio­ner­ne for at beva­re natu­r­om­rå­det.  Før val­get kald­te Køben­havns nyvalg­te over­borg­me­ster Sop­hie Hæstorp Ander­sen (S) for eksem­pel 52.000 støt­te­un­der­skrif­ter for “et fint stunt”, der måske bur­de være sendt til Fol­ke­tin­get i ste­det.    Men kig­ger man på tal­le­ne står det nu klart, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Køben­havn har fået bag­hjul af natur­for­kæm­per­ne bag det­te “stunt”. Det påpe­ger TV-kok og frem­træ­den­de for­kæm­per for Ama­ger Fæl­led, Niko­laj Kirk, i et inter­view til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her