Kina må beta­le reg­nin­gen for lån til Afrika

Hvis man rej­ser rundt i Afri­ka, bli­ver det hur­tigt klart, at Kina spil­ler en sti­gen­de rol­le. På tværs af kon­ti­nen­tet vil man se en stor mæng­de kine­se­re i bybil­le­det, og det er der en sær­lig grund til. Kina har nem­lig pum­pet enor­me pen­ge­sum­mer ind i Afri­ka og har der­med været med til at gæld­sæt­te det – blandt andet for at sæt­te sig på kon­ti­nen­tets råstof­fer. Det er Zam­bia et eksem­pel på. Hel­dig­vis ser vi også en udvik­ling, hvor Kina er med til at beta­le regningen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her