Kir­ke, men ikke bio­graf. Værts­hus, men ikke muse­um. Hvad er de sund­heds­fag­li­ge argu­men­ter for nedlukningen?

Hvad er det sund­heds­fag­li­ge argu­ment for blot at ind­fø­re are­al­krav i kir­ker­ne, mens eksem­pel­vis bio­gra­fer og tea­tre skal luk­ke helt? Det spørgs­mål har Fri­heds­bre­vet i den­ne uge for­søgt at få svar på. Det er nem­lig ikke nær­me­re spe­ci­fi­ce­ret i det seks siders lan­ge doku­ment fra Epi­de­mi­kom­mis­sio­nen, som i sid­ste uge før­te til, at et fler­tal i Fol­ke­tin­get luk­ke­de tea­tre, bio­gra­fer og muse­er, men nøje­des med at ind­fø­re are­al­krav til kir­ke­li­ge hand­lin­ger som for eksem­pel julens gud­stje­ne­ster. Kul­tur­li­vet er fru­stre­ret, og sær­ligt bio­gra­fer­ne har svært ved at for­stå, hvor­for man må syn­ge sal­mer i kir­ken og drik­ke sig fra sans og sam­ling med frem­me­de frem til klok­ken 22.00, men ikke må sid­de i stil­hed med to sæders mel­lem­rum og se Spi­der-Man i biografen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her