Klima-Dan udeblev fra klimakonference med Nordens topchefer og regeringer


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange 

Som den eneste af sine nordiske kol­leger dukkede kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen ikke op, da Nor­dens erhvervs­gi­gan­ter i denne uge mødtes med lan­denes poli­tiske repræsen­tan­ter for at tale løs­ninger på klimakrisen.

På kon­fer­en­cen, der fandt sted tirs­dag formid­dag, del­tog kli­mamin­istre fra både Norge, Sverige, Island og Fin­land samt flere nordiske erhvervsledere herun­der Søren Skou, der er topchef for A.P/Møller Mærsk.

Her­hjemme under­streger regerin­gen igen og igen, hvor vigtigt det er, at danske virk­somhed­er tager ans­var for den grønne dag­sor­den og samar­be­jder med poli­tik­erne om at nå de ambitiøse klimamål.

Der­for kan det undre, at kli­mamin­is­teren ikke fandt tid i sin kalen­der til at drøfte erhvervs­livets per­spek­tiv­er på lige præ­cis dén problemstilling.

“Min­is­teren var optaget af andre møder,” lyder det fra Klimaministeriet.

Derfor er det vigtigt 

Regerin­gen har ikke lagt skjul på, at dan­sk erhvervs­liv spiller en helt cen­tral rolle i at løse kli­makrisen, der med statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sens egne ord, er “vores tids største og vigtig­ste udfordring”.

Sen­est har regerin­gen varslet en “ny og ambitiøs” CO2-afgift, som skal sikre, at de virk­somhed­er, der belaster kli­maet også betaler for deres udledning.

I lyset af regerin­gens ønske om et tæt kli­masamar­be­jde med erhvervs­livet er det inter­es­sant, hvor­for kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen takkede nej til at delt­age i en sam­tale med topchefer, erhvervs­netværk og poli­tiske repræsen­tan­ter fra hele Nor­den om lige præ­cis dét spørgsmål.

Baggrund

Den fælles nordiske kon­fer­ence, som kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen meldte afbud til, blev afholdt i forbindelse med offentlig­gørelsen af en ny under­søgelse, som det svenske erhvervs­netværk Haga Ini­tia­tivet står bag.

I under­søgelsen, der er finan­sieret af Nordisk Min­is­ter­råd, har mere end 40 erhvervsledere herun­der syv danske, givet deres per­spek­tiv­er på kli­makrisen og hvad de men­er, der skal til for at poli­tikere og virk­somhed­er sam­men kan realis­ere regio­nens ambitiøse klimamålsætninger.

Blandt de danske erhvervsledere, der har bidraget til den færdi­ge rap­port, er Søren Skou, der topchef for A.P Møller Mærsk og Michael Lundgaard Thom­sen, der er man­ag­ing direc­tor i cementvirk­somhe­den Aal­borg Port­land. Begge står de i spid­sen for regerin­gens klima­part­ner­sk­aber med erhvervslivet.

Som Fri­heds­brevet tidligere har skrevet om her, vis­er under­søgelsen blandt andet, at flere af de nordiske topchefer efter­spørg­er en større beløn­ning for at være grøn. Konkret efterl­yser flere car­bon pric­ing, som pålæg­ger virk­somhed­er afgifter for det, de forurener.

Og det er alt­så ind­sigter som disse fra top­pen af nordisk erhvervs­liv, som repræsen­tan­ter fra alle lan­denes regeringer var inviteret til at diskutere tirs­dag formiddag.

Hvad siger hovedpersonen? 

Dan Jør­gensen behøvede ikke at rydde flere dage eller sågar timer i kalen­deren for at delt­age. Han behøvede heller ikke at for­lade lan­det eller sit eget ministerkontor.

Kon­fer­en­cen blev nem­lig afholdt online, som et såkaldt ‘webi­nar’ i tid­srum­met klokken 10–11.

På skift fik de nordiske min­istre og udval­gte topchefer ordet, som de brugte på at udvek­sle erfaringer med grøn omstill­ing og offentligt-pri­vate part­ner­sk­aber. Flere af de nordiske min­istre er nye på posten, og de brugte sam­tidig lej­lighe­den til at hilse på deres kollegaer.

“Det er godt at se jer alle og særligt mine nordiske kol­le­gaer. Det er dejligt, at vi alle kunne være her i dag,” lød det for eksem­pel fra den svenske kli­ma- og miljømin­is­ter Anni­ka Strand­häll, som alt­så ikke kunne vippe på hat­ten for den danske klimaminister.

Fri­heds­brevet har siden arrange­mentet forsøgt at få svar på, hvad der forhin­drede Dan Jør­gensen i at delt­age. Hvad lavede min­is­teren i den éne time, kon­fer­en­cen varede?

Et forholdsvist enkelt spørgsmål, der dog har taget flere dage at få svar på. I en mail sendt til Fri­heds­brevet tors­dag efter­mid­dag, opl­yser Klima‑, Ener­gi og Forsyn­ingsmin­is­teri­et, at min­is­teren var “optaget af andre møder.”

“Min­is­teren var i tid­srum­met optaget af andre møder. Klima‑, Energi‑, og Forsyn­ingsmin­is­teri­et arbe­jder sam­men med de andre nordiske embeds­folk i en ref­er­ence­gruppe i rela­tion til Cli­mate Neu­tral Nordics-pro­jek­tet, ledet af Haga Ini­tia­tivet, som lancerede deres første rap­port til webina­ret. Min­is­teri­et føl­ger således arbe­jdet,” skriv­er ministeriet.

Fri­heds­brevet har opføl­gende spurgt, hvilke andre møder Dan Jør­gensen var optaget af, og om han i lyset af de øvrige nordiske min­is­ters delt­agelse, fortry­der, at han ikke også var med til konferencen.

Kli­mamin­is­teri­et er ikke vendt tilbage med svar inden artik­lens deadline.

Et spadestik dybere 

Hos arrangør­erne bag kon­fer­en­cen er man “ærg­erlige” over, at kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen ikke deltog.

“Vi inviterede selvføl­gelig også den danske kli­mamin­is­ter, og vi ville meget gerne have hørt hans per­spek­tiv­er på offentligt-pri­vate klima­part­ner­sk­aber. Men det var desværre ikke muligt at få til at gå op med min­is­terens kalen­der,” siger Nina Eklund, der er gen­er­alsekretær i Haga Initiativet.

Nina Eklund under­streger, at hun har “stor forståelse” for, at min­is­teren har et travlt ske­ma og påpeger, at invi­ta­tion­erne til kon­fer­en­cen blev sendt ud med “kort varsel”.

“Kon­fer­en­cen blev arran­geret med kort varsel, tre-fire uger før rap­portens offentlig­gørelse,” siger Nina Eklund.

Men …

Den korte tids­frist til trods kunne både den norske, den svenske, den finske og den islandske kli­mamin­is­ter finde tid i deres kalen­der til at deltage.

“Selvom det ikke altid er muligt at delt­age i den slags arrange­menter, så er kli­mamin­is­teren opsat på at delt­age, når det kan lade sig gøre. Her hjalp for­matet med et webi­nar denne gang,” opl­yser pres­set­jen­esten i det finske kli­mamin­is­teri­um til Frihedsbrevet.

Den nyligt tiltrådte islandske kli­mamin­is­ter Thór Thór­dar­son fork­lar­er, at han så arrange­mentet, som en “god mulighed for at tale om den sen­este udvikling i Island på kli­ma- og ener­giom­rådet med fokus på samar­be­jdet mellem offentlige og pri­vate aktører”.

Den svenske og den norske kli­mamin­is­ter er ikke vendt tilbage på Fri­heds­brevets henvendelse.

V: “Dybt besynderligt” 

Hos Ven­stre lyder der kri­tik af, at Dan Jør­gensen som den eneste min­is­ter i Nor­den val­gte ikke at delt­age i konferencen.

“Vi ser erhvervs­livet som nøglen til den grønne omstill­ing, og med­min­dre min­is­teren havde noget andet meget vigtigt at tage sig til på netop det tid­spunkt, så synes jeg, at det er user­iøst ikke at dukke op,” siger Marie Bjerre, der er kli­maord­før­er i Venstre.

Hun undr­er sig over, at regerin­gen ikke sendte en anden i kli­mamin­is­terens sted.

“Som min­is­ter bliv­er han jo nødt til at være inter­esseret i at finde nogle konkrete lang­varige løs­ninger og ind­drage erhvervs­livets per­spek­tiv­er på det. Og jeg forstår ikke, hvor­for regerin­gen ikke sendte en anden til at repræsen­tere danske inter­ess­er i min­is­terens sted.”