Køb­man­den og stammekrigeren

Men­ne­sket adskil­ler sig fra andre dyr ved, at vi har udvik­let en unik evne til at sam­ar­bej­de og udveks­le viden og ting med andre men­ne­sker. Det gør ingen andre dyr, og det er iføl­ge Johan Nor­berg den cen­tra­le for­kla­ring på men­ne­skets suc­ces og frem­skridt gen­nem historien … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.