Komi­ker sæl­ger skræd­der­sy­e­de tv-seri­er til jyske kom­mu­ner for at rebran­de dem: “Det er jo ikke reklamefilm”

Mor­ten Vogt Urup er manuskript­for­fat­ter og instruk­tør og står bag ung­doms- og kome­di­e­se­ri­er­ne Heden­sted High (2015), GG Hor­sens (2019) og Panik (2021). Seri­er­ne er støt­tet øko­no­misk af, i nævn­te ræk­ke­føl­ge, Heden­sted Kom­mu­ne, Hor­sens Kom­mu­ne og Ran­ders Kom­mu­ne. Seri­er­ne, der pri­mært er hen­vendt til unge YouTu­be-see­re, udspil­ler sig i byer­ne. Fri­heds­bre­vet er gået dybt på de kom­mu­na­le kome­di­e­se­ri­er og kan via aktind­sig­ter og inter­views afdæk­ke, hvor­dan det fore­går, når Mor­ten Urup rej­ser rundt mel­lem jyske kom­mu­ner og sæl­ger kome­di­er til dem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.