Kon­su­lent­hus score­de kas­sen på udskældt og “over­svøm­met” smitteopsporing 

Smit­te­o­p­spor­in­gen har vist sig at være en lukra­tiv for­ret­ning for kon­su­lent­hu­set PwC. Ale­ne i år har smit­te­o­p­spor­in­gen postet 5,2 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner i virk­som­he­den. For pen­ge­ne har myn­dig­he­der­ne købt hjælp til at ryd­de op i ind­sat­sen efter sid­ste vin­ters tota­le kol­laps. Spør­ger man nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re i smit­te­o­p­spor­in­gen, har de svært ved at se, at kon­su­lent­bi­stan­den løf­te­de ind­sat­sens sund­heds­fag­li­ge kva­li­tet. Fle­re peger på, at PwC’s effek­ti­vi­se­rin­ger pri­mært betød et øget doku­men­ta­tions­krav og brug af måltal. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her