Kon­tro­ver­si­el dansk iværk­sæt­ter påstod, hun under­vi­ste på NASA i ansøg­ning om offent­li­ge mil­li­o­ner – men har aldrig været ansat

Hvor arbej­der man, når for­mu­le­rin­gen lyder sådan her: “Sahra-Josep­hine Hjorth under­vi­ser i kun­stig intel­li­gens og læring på NASA Ames Research Cen­ter.” Sådan lød det nem­lig fra techvirk­som­he­den Cano­py­lab i en ansøg­ning om en offent­lig inve­ste­ring til Innova­tions­fon­den. Innova­tions­fon­den end­te med at til­de­le pro­jek­tet 14,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det viser sig dog, at Sahra-Josep­hine Hjorth, der i adskil­li­ge til­fæl­de før har pyn­tet på CV’et med en ph.d.-titel, hun end­nu ikke har opnå­et, har under­vist NASA’s faci­li­te­ter, men ikke for det pre­sti­ge­fyld­te ame­ri­kan­ske ruma­gen­tur, der huser nog­le af ver­dens før­en­de forskere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.