Vac­ci­ne­skep­sis og radi­kal transparens

Jeg har talt med Micha­el Bang Peter­sen, pro­fes­sor i statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og leder af et pro­jekt, der under­sø­ger, hvor­dan demo­kra­ti­er hånd­te­rer Covid-19. Micha­el Bang Peter­sen og tre af hans kol­le­ger har net­op publi­ce­ret en arti­kel i det aner­kend­te ame­ri­kan­ske tids­skrift PNAS base­ret på inter­views med fle­re end 13.000 ame­ri­ka­ne­re og dan­ske­re. Det viser, at trans­pa­rens om bivirk­nin­ger af en vac­ci­ne på kort sigt resul­te­rer i en øget vac­ci­ne­skep­sis, men at den sam­me trans­pa­rens på læn­ge­re sigt er med til at styr­ke til­li­den til sund­heds­væ­se­net og det poli­ti­ske system. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her