Krigs­skat, bureau­kra­ti og til­ba­ge­købs­klau­sul: Sal­get af Carls­bergs rus­si­ske for­ret­ning er langt fra slut

Der er gået halvan­det år, siden Carls­berg annon­ce­re­de, at bryg­ge­ri­et vil­le fra­sæl­ge dets rus­si­ske akti­vi­te­ter, der udgør næsten 10 pro­cent af sel­ska­bets omsætning. 

Nu er de rus­si­ske akti­vi­te­ter ende­lig ble­vet solgt. Købe­ren er hem­me­lig, og for­u­de ven­ter de rus­si­ske myn­dig­he­ders god­ken­del­se af sal­get, og det kan vise sig svæ­re­re end som så. 

Både dan­ske, ame­ri­kan­ske og rus­si­ske eks­per­ter for­ud­ser en usik­ker og besvær­lig godkendelsesproces. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her