Kri­mi­nal­forsor­gen blev adva­ret om alvor­li­ge pro­ble­mer med for­tro­li­ge tele­fon­sam­ta­ler: Alli­ge­vel gik der et år, inden man under­søg­te sagen

Alle­re­de i marts 2021 blev Kri­mi­nal­forsor­gen adva­ret om, at der kun­ne være pro­ble­mer med den ord­ning, som sik­rer ind­sat­tes ret til for­tro­li­ge tele­fon­sam­ta­ler med deres advo­ka­ter. Alli­ge­vel skul­le der gå næsten et år, inden Kri­mi­nal­forsor­gen fik iværk­sat den under­sø­gel­se af sagen, som nu har kon­klu­de­ret, at adskil­li­ge af sam­ta­ler­ne er ble­vet ulov­ligt aflyt­tet. Det frem­går af Kri­mi­nal­forsor­gens rap­port, som blev offent­lig­gjort den 30. juni – sam­me dag som offent­lig­gø­rel­se af Mink­kom­mis­sio­nens beret­ning – og stort set druk­ne­de i nyhedsstrømmen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her