Kri­mi­nal­forsor­gen brænd­te mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner af på Fuh­len­dor­ff-podcast og vir­tu­al reality-lastbil


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Kri­mi­nal­forsor­gen, der har til hoved­op­ga­ve at besty­re lan­dets fængs­ler, har brugt mindst 5,7 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner på to podcasts på fem og seks afsnit samt leje af en vir­tu­al rea­li­ty-last­bil, der alt sam­men skal udbre­de kend­ska­bet til livet som fængselsbetjent.

Udgif­ter­ne er løbet fra 2019 til 2023. I sam­me peri­o­de er antal­let af fængsels­be­tjen­te fal­det med 82.

“Jeg har aldrig hørt et ungt men­ne­ske sige, at de ger­ne vil være fængsels­be­tjent, for­di de har hørt Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff tale om det i en podcast,” siger Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Peter Kofod.

Kri­mi­nal­forsor­gen har ikke haft mulig­hed for at stil­le op til inter­view inden deadline.

Hele histo­ri­en

Rege­rin­gen har et gedi­gent pro­blem, når det kom­mer til at få de unge i fængsel. Ikke som ind­sat­te, men som fængsels­be­tjen­te, hvor det igen og igen er ble­vet under­stre­get, at der mang­ler hænder.

De sene­re år har man der­for for­søgt sig med nog­le nye til­tag, som skal lok­ke de unge til. Sene­ste skud på stam­men er komi­ker Chri­sti­an Fuh­len­dor­f­fs podcast Fuh­len­dor­ff i fængsel, der udkom i april 2023.

“Den­ne podcast er pro­du­ce­ret for Kri­mi­nal­forsor­gen, så du som lyt­ter kan få et ind­blik i, hvad det vil sige at være fængsels­be­tjent i et dansk fængsel.”

Sådan ind­le­der Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff podca­sten, der løber over fem afsnit på under en time, og Kri­mi­nal­forsor­gen har som mini­mum betalt 806.000 kro­ner for her­lig­he­der­ne, hvil­ket inklu­de­rer både pro­duk­tion og markedsføring.

Alt­så i gen­nem­snit over 160.000 kro­ner per afsnit.

Det viser en ræk­ke aktind­sig­ter, Fri­heds­bre­vet har mod­ta­get hos Kriminalforsorgen.

Fri­heds­bre­vet har bedt om aktind­sigt i alle udgif­ter for­bun­det med podcast­kampag­nen Fuh­len­dor­ff i fængsel, hvor­til Kri­mi­nal­forsor­gen har sendt bilag for 4,5 mil­li­o­ner kroner.

Kri­mi­nal­forsor­gen kan ikke sva­re på, hvor meget der spe­ci­fikt er ble­vet brugt på podca­sten Fuh­len­dor­ff i fængsel. Dog slår de fast, at det ikke dre­jer sig om alle de 4,5 mil­li­o­ner kroner.

Det skyl­des, at fak­tu­ra­er­ne er ble­vet blan­det sam­men med en ræk­ke andre kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver, de får løst af kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Pri­me­ti­me, der har vun­det et udbud om Kri­mi­nal­forsor­gens kommunikation.

Dog viser Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang, at der som mini­mum er brugt 806.000 kro­ner på Chri­sti­an Fuh­len­dor­f­fs podcast.

Kri­mi­nal­forsor­gen oply­ser til Fri­heds­bre­vet, at de efter­føl­gen­de har skif­tet fak­tu­re­rings­prak­sis med Pri­me­ti­me, “såle­des at udgif­ter til de kon­kre­te enkelt­stå­en­de kampag­ner frem­går tyde­li­ge­re på fakturaerne”.

Lejer VR-last­bil for knap fire millioner

I 2020 for­søg­te Kri­mi­nal­forsor­gen sig med en lig­nen­de kampag­ne. Den­gang var det Bau­er Media, der kre­e­re­de seks afsnit af podca­sten En ver­den inden­for.

Fri­heds­bre­vet har også her mod­ta­get en aktind­sigt, der viser, at det har kostet skat­tey­der­ne 963.000 kro­ner med­reg­net markedsføring.

Det er dog ikke kun de unges ører, der bli­ver for­kælet. Kri­mi­nal­forsor­gen har også lejet en vir­tu­al rea­li­ty-last­bil, der er ind­ret­tet som et fængsel, som kører rundt til for­skel­li­ge mes­ser. Her kan man tage vir­tu­al rea­li­ty-bril­ler på og gå rundt i et dansk fængsel.

For­nø­jel­se kom­mer dog som bekendt sjæl­dent gra­tis. Siden decem­ber 2021, hvor den før­ste fak­tu­ra for last­bile­ven­ty­ret blev betalt, og frem til den sene­ste fra okto­ber 2023, har den kostet rundt 3.964.574 kroner.

Kri­mi­nal­forsor­gen oply­ser til Fri­heds­bre­vet, at man ikke har købt en last­bil, men i ste­det lejer den og beta­ler for opbe­va­ring hos en vogn­mand, når den ikke er i brug. Næste gang man kan se last­bi­len er søn­dag den 14. april, hvor den duk­ker op til Øko­dag i Årslev.

Skal de i kaffekassen?

Alle dis­se til­tag er for­søg på at rek­rut­te­re fle­re fængsels­be­tjen­te. Der er bare ét pro­blem. På trods af alle mil­li­onud­gif­ter­ne er det ikke lykkedes.

Siden 2019 er der iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gens egne tal sam­let kom­met 82 fær­re betjen­te i de dan­ske fængs­ler. Det er fak­tisk gået stødt ned ad bak­ke lige siden – bort­set fra i 2023, hvor der iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gens egen optæl­ling ske­te en lil­le stig­ning på 23 betjen­te i for­hold til året før.

Knap to mil­li­o­ner skat­te­kro­ner for de to podcasts og knap fire mil­li­o­ner for leje af en last­bil huer ikke Peter Kofod, der er retsord­fø­rer for Dansk Folkeparti.

“Det lyder helt vildt højt. Jeg er helt med på, at der skal gøres noget ekstra­or­di­nært for at til­træk­ke arbejds­kraft til Kri­mi­nal­forsor­gen, men jeg tror, at meget af det er for­fejl­et,” siger han og fortsætter:

“Jeg har aldrig hørt et ungt men­ne­ske sige, at de ger­ne vil være fængsels­be­tjent, for­di de har hørt Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff tale om det.”

Han mener i ste­det, at fængsels­be­tjen­te­ne skul­le råde over pengene.

“Jeg vil­le put­te dem i kaf­fe­kas­sen ude hos fængsels­be­tjen­te­ne. Jeg vil­le spør­ge dem: ‘Hvad kan vi få for fem mil­li­o­ner, der vil­le gøre deres arbej­de nem­me­re, og hvad kan til­træk­ke fle­re ansatte?”

Men spør­ger man Bo Yde Søren­sen, der er for­mand for fængsels­be­tjen­te­nes fag­for­e­ning, Fængsels­for­bun­det, er der ikke noget pro­blem med Kri­mi­nal­forsor­gens pri­o­ri­te­ring. Mang­len på fængsels­be­tjen­te er nem­lig så stor, at man må gøre og prø­ve alt for at lok­ke betjen­te til.

“Det kan ikke få mig op i det røde felt. Det hav­de været meget vær­re, hvis ikke man hav­de gjort noget for at ven­de udvik­lin­gen,” siger han.

Man for­står også alvoren af mang­len på fængsels­be­tjen­te fra poli­tisk side. I decem­ber 2021 ind­gik den davæ­ren­de rege­ring, Dansk Fol­ke­par­ti, SF og Kon­ser­va­ti­ve en afta­le om at genop­ret­te Kri­mi­nal­forsor­gens kapacitet.

Pla­nen var og er sta­dig, at man skal øge antal­let af fængsels­be­tjen­te med 300 per­so­ner inden 2026. Siden er det dog kun gået ned ad bak­ke, hvor­for man nu skal fin­de end­nu fle­re betjen­te for at opfyl­de målet.

“Det er en kri­tisk situ­a­tion, og det er kun ble­vet vær­re,” siger Bo Yde Sørensen.

Fri­heds­bre­vet arbej­der vide­re på at skaf­fe et inter­view med Kriminalforsorgen.

Har du et tip til jour­na­li­ster­ne bag histo­ri­en? Skriv til Andreas Wen­toft på wentoft@frihedsbrevet.dk eller Nico­lai Dan­da­nell på Dandanell@frihedsbrevet.dk.