Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes for­mand: Finans­lo­ven er god, for­di den ikke er dårlig

For før­ste gang i elle­ve år er Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, som det ene­ste bor­ger­li­ge par­ti, med i for­ligskred­sen bag den nye finans­lo­vs­af­ta­le. Med sin del­ta­gel­se har par­ti­et, iføl­ge for­mand Isa­bel­la Arendt, sik­ret en mid­ter­sø­gen­de finans­lov “fyldt med KD-mær­kesa­ger”. Fra de andre blå par­ti­er hag­ler kri­tik­ken ned. Finans­lo­ven er rød, blot­tet for svar på Dan­marks udfor­drin­ger og uden spor af bor­ger­lig poli­tik, lyder nog­le af de hår­de ord. I et inter­view til Fri­heds­bre­vet fast­hol­der Isa­bel­la Arendt dog, at afta­len har kla­re bor­ger­li­ge aftryk, og at det også gæl­der om at læg­ge mær­ke til dét, der ikke blev til noget med Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne på vagten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.