Kri­ti­ker af ret­tig­heds­af­ta­le ankla­ger Cre­a­te Den­mark for inti­mi­de­ring: “Jeg har aldrig ople­vet noget lignende”

Der her­sker øjen­syn­ligt ikke kun uenig­hed om den nye ret­tig­heds­af­ta­le for dan­ske fil­m­ar­bej­de­re blandt par­ter­ne Cre­a­te Den­mark, Pro­du­cent­for­e­nin­gen og de man­ge strea­m­ingtje­ne­ster, der har sat en prop i udvik­lin­gen af dansk ind­hold som føl­ge af den omtal­te afta­le. Claus Bülow Chri­sten­sen, der er råd­gi­ver og ana­ly­ti­ker i tv‑, film- og strea­m­ing­bran­chen, skrev til­ba­ge i april et kri­tisk ind­læg i Film­ma­ga­si­net EKKO under rubrik­ken “Kost­ba­re krav kan føre til dansk talent­flugt”, der faldt besty­rel­sen i Cre­a­te Den­mark for bry­stet. “Det før­te til en vred, usag­lig, inti­mi­de­ren­de og nær­mest tru­en­de e‑mail fra hele kred­sen bag Cre­a­te Den­mark, hvor de anfæg­ter både det sag­li­ge i min blog og min moti­va­tion for at skri­ve den,” siger han til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her