Kryp­tova­lu­ta – geni­streg eller luftkastel?

Kur­sen på bitco­in over for dol­la­ren nåe­de en all-time high, før den faldt mar­kant til­ba­ge. Det har til­truk­ket spe­ku­la­ti­ve sjæ­le, og der er noget selv­for­stær­ken­de ved udvik­lin­gen. Spørgs­må­let er, hvor læn­ge det kan vare, og om der er noget om snak­ken – bør man lade sig fri­ste og hop­pe med på kryp­to-inve­ste­rings­bøl­gen, eller skal man hol­de sig langt væk? Det vil jeg se nær­me­re på i den­ne uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her