Ny kri­tik af kul­tur­mi­ni­ste­ren: Fløj til Sili­con Val­ley på busi­ness class for per­son­ligt at afle­ve­re et brev til tech­gi­gan­ter­ne, men bre­vet var alle­re­de ble­vet frem­sendt på mail

I marts tog kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) til Cali­for­ni­en for i egen per­son at afle­ve­re et brev til repræ­sen­tan­ter for Face­book, Ins­ta­gram og YouTu­be. Bre­vet, der inde­hol­der et krav om at få ind­sigt i tech­gi­gan­ter­nes algo­rit­mer, end­te med at koste hund­redt­u­sind­vis af kro­ner, og især fly­bil­let­ter­ne bone­de ud på bud­get­tet. Men nu viser det sig, at bre­vet var rejst i forvejen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her