“Kvik­test-kon­gen” sat­se­de stort på kla­my­dia-even­tyr – nu vars­ler han plud­se­lig massefyring

Det er under et år siden, at rig­mand og direk­tør i Copen­ha­gen Medi­cal, Jep­pe Handwerk, kun­ne annon­ce­re at kvik­test-fir­ma­et, der har tjent svim­len­de sum­mer på at cor­o­na­te­ste dan­sker­ne, hav­de sto­re pla­ner om at føre suc­ces­sen vide­re. Med åbnin­gen af en ræk­ke pri­va­te sund­heds­cen­tre vil­le Copen­ha­gen Medi­cal udvi­de for­ret­nin­gen ved at til­by­de beta­lings­vil­li­ge dan­ske­re en ræk­ke fore­byg­gen­de sund­hed­sy­del­ser som for eksem­pel blod­prø­ver, hel­bred­stjek og kla­my­di­a­test. Drøm­men var iføl­ge Jep­pe Handwerk at ska­be et sup­ple­ment til det offent­li­ge sund­heds­væ­sen. Men den drøm ser nu ud til at lide et knæk. Iføl­ge et inter­nt brev, der er sendt til Copen­ha­gen Medi­cals med­ar­bej­de­re den 26. august, står virk­som­he­den nem­lig over for ned­luk­ning af cen­tre, inter­ne omstruk­tu­re­rin­ger og omfat­ten­de afskedigelser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.