Kvin­der er ble­vet skre­vet ud af historien


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kære læser 

Er du ved at være træt af kri­gen i Ukraine? 

Orker du ikke at høre mere om ukrai­ner­nes lidelser? 

Skif­ter du tv-kanal, hvis det end­nu gang hand­ler om bom­bar­de­men­ter af Khar­kiv eller om fami­li­er, der har mistet deres nær­me­ste, eller har måt­tet flyg­te over hals og hoved og mistet alt, hvad de ejede? 

I så fald er du næp­pe ale­ne. Og det er ikke, for­di der er noget galt med dig, men det kan meget vel være, at der er noget galt med den måde, nyhe­der­ne om kri­gen bli­ver præ­sen­te­ret på. 

Den følel­se, man gri­bes af, når man er ble­vet eks­po­ne­ret for så meget nød og ulyk­ke, at man har svært ved at kape­re det og føler sig over­væl­det, har et navn. Det kal­des com­pas­sion fati­gue, med­fø­lel­se­s­træt­hed.

For nog­le år siden læste jeg en bog om fæno­me­net. Den er skre­vet af den ame­ri­kan­ske medi­e­for­sker Sus­an D. Moel­ler og hed­der Com­pas­sion Fati­gue: How the Media Sell Disea­se, Fami­ne, War and Death. En af Moel­lers poin­ter er, at medi­er for at fan­ge publi­kums opmærk­som og gøre see­re, læse­re og lyt­te­re følel­ses­mæs­sigt enga­ge­re­de i deres histo­ri­er foku­se­rer på nog­le ting i en kri­se, mens andre igno­re­res. Man vil ger­ne have skur­ke og hel­te, så man kan hol­de med nogen. Og så stil­ler man skar­pt på alt det, der kan frem­me sådan et bil­le­de, mens alt andet aldrig bli­ver en del af histo­ri­en. Det hand­ler mere om at mobi­li­se­re publi­kums følel­ser – alt­så vre­de, for­ar­gel­se, glæ­de og trist­hed end at give dem en for­stå­el­se af, hvad der foregår. 

Det vir­ker ofte i begyn­del­sen, for publi­kum bli­ver følel­ses­mæs­sigt enga­ge­ret, men det har også den kon­se­kvens, at folk efter et styk­ke tid ikke læn­ge­re kan rum­me den evi­ge appel til deres med­fø­lel­se og ønsket om at mobi­li­se­re dem. Des­u­den regi­stre­rer man­ge mere eller min­dre ube­vidst, at de har hørt det hele før, for­di histo­ri­er­ne alle er skå­ret over sam­me læst – også selv­om en histo­rie rent fak­tisk brin­ger nyt. 

De bli­ver ramt af med­fø­lel­se­s­træt­hed. Og selv­om fæno­me­net har en objek­tiv basis i den men­ne­ske­li­ge psy­ko­lo­gi, så er med­fø­lel­se­s­træt­he­den i nog­le sam­men­hæn­ge også resul­ta­tet af den måde, medi­er­ne dæk­ker en kri­se eller kon­flikt på. 

I den­ne uges Fri Tænk­ning kom­mer det ikke til at hand­le om kri­gen i Ukrai­ne. Jeg har i ste­det talt med histo­ri­ker og antro­po­log Bir­git­te Pos­sing om næsten 200 års kamp for lige­stil­ling mel­lem mænd og kvin­der i Dan­mark, hvor der siden demo­kra­tiets spæ­de fød­sel i mid­ten af det 19. århund­re­de har teg­net sig et gen­ken­de­ligt møn­ster af argu­men­ter­ne imod kvin­der, mens sel­ve argu­men­ter­ne kan vari­e­re fra den ene peri­o­de til den anden afhæn­gig af sam­ti­den og de emner, der var på dagsordenen. 

Bir­git­te Pos­sing vok­se­de op og blev uddan­net i en tid, hvor man ikke lag­de sær­lig meget vægt på indi­vi­dets rol­le i histo­ri­en og end­nu min­dre på kvin­ders. Det hand­le­de om struk­tur, klas­se og andre insti­tu­tio­nel­le kræf­ter, hvad enten man var marxist, struk­tu­ra­list eller posi­ti­vist. Der­for gik Bir­git­te Pos­sing mod strøm­men, da hun sat­te sig for at reha­bi­li­te­re bio­gra­fi­en som en legi­tim gen­re i historieforskningen. 

Bir­git­te Pos­sing har været leder af Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­teks Hånd­skrif­taf­de­ling, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets Forsk­nings­ud­valg, forsk­nings­chef for Natio­nal­mu­se­et og direk­tør for Dan­marks Huma­ni­sti­ske Forsk­nings­cen­ter. Hun har også været pro­fes­sor med ansvar for at råd­gi­ve Fol­ke­tin­get om, hvad der bør beva­res for efter­ti­den om cen­tra­le skik­kel­ser i Dan­marks­hi­sto­ri­en. Des­u­den har hun sid­det i besty­rel­sen for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond og er nu med­lem af A.P. Møl­lers Almen­fon­dens bestyrelse. 

Bir­git­te Pos­sing er for­fat­ter til fle­re bøger, her­i­blandt fle­re bio­gra­fi­er og meto­di­ske vær­ker om bio­gra­fi­ens mulig­he­der og udfordringer. 

Det kor­te af det lange

For nog­le år side hæf­te­de Bir­git­te Pos­sing sig ved tre menings­ud­veks­lin­ger i det offent­li­ge rum, som fandt sted inden for kort tid. Først erklæ­re­de Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, davæ­ren­de med­lem af Euro­pa­par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti, om sin par­ti­fæl­le og kri­ti­ker, Rik­ke Karlsen: 

”Hun er en lidt for­vir­ret pige fra Rebild, der kom­mer til Bruxelles.” 

Der­næst kom­men­te­re­de en anden mand, den­ne gang fra ven­stre side af det poli­ti­ske spek­trum, på en kvin­de, som han ikke ønske­de at se på en magt­fuld for­mand­spost. Det dre­je­de sig om 3F’s for­bunds­for­mand Poul Erik Skov Chri­sten­sen, der for­søg­te at diskva­li­fi­ce­re Lizet­te Ris­gaard som kan­di­dat til for­mand­spo­sten i LO med ordene: 

”Men hen­des erfa­ring er ikke på omgangs­høj­de med vores andres. Og det er jo alvor­li­ge ting, vi diskuterer.” 

Ende­lig udtal­te davæ­ren­de fol­ke­tings­med­lem for Libe­ral Alli­an­ce Joa­chim B. Olsen til et offent­ligt møde i Rock­wool Fon­den om for­skel­len på mænd og kvin­der på arbejdsmarkedet: 

”Det er en med­født meka­nik, der gør, at kvin­der har mere lyst til at gå der­hjem­me med bør­ne­ne, mens mæn­de­ne arbej­der. Det er ufor­nuf­tigt at tage bio­lo­gi­en ud af det.” 

De tre udta­lel­ser af mænd på top­po­ster i det moder­ne Dan­mark lød som et ekko af noget, Bir­git­te Pos­sing var stødt på i sine histo­ri­ske stu­di­er af dis­kus­sio­ner for og imod kvin­ders del­ta­gel­se i det offent­li­ge liv. 

”Jeg fik der­for lyst til at dyk­ke ned i histo­ri­en og se på, hvor­dan der tid­li­ge­re var ble­vet argu­men­te­ret og hvem, der hav­de gjort det. Og hvor­dan ånds­sam­men­stød hav­de flyt­tet noget i histo­ri­en på net­op det­te område.” 

Et spa­destik dybere

Da Bir­git­te Pos­sing for 30 år siden for­sva­re­de sin dok­to­raf­hand­ling, udlø­ste det en hef­tig debat blandt fag­hi­sto­ri­ke­re. Det bekom ikke alle vel, at hun hav­de skre­vet en bio­gra­fi om uddan­nel­se­spio­ne­ren Nata­lie Zahle. 

For­man­den for bedøm­mel­ses­ud­val­get oppo­ne­re­de ex-audi­to­ri­um, selv­om han selv hav­de anta­get dis­putat­sen. Han fandt bio­gra­fi­en over­flø­dig og uden rele­vans for histo­ri­e­forsk­nin­gen og men­te, at Pos­sing i ste­det bur­de have skre­vet en afhand­ling om de natio­nal­li­be­ra­le og deres opfat­tel­se af uddan­nel­se, for det var poli­ti­ske struk­tu­rer og bre­de­re sam­funds­mæs­si­ge for­hold, der var for­ud­sæt­nin­gen for Zah­les suc­ces, ikke enkel­tin­di­vi­der, mens Pos­sing for­kla­re­de gen­nem­brud­det for kvin­ders adgang til uddan­nel­se som resul­ta­tet af et lil­le net­værks ind­sats med Zah­le i spidsen. 

Det var i 1992. I dag sæt­ter ingen læn­ge­re spørgs­måls­tegn ved rele­van­sen af den bio­gra­fi­ske gen­re for forsk­nin­gen, og kvin­der fyl­der mere i histo­ri­eskriv­nin­gen end tid­li­ge­re, men iføl­ge Pos­sing er Dan­mark sta­dig et land med et af mest køns­op­del­te arbejds­mar­ke­der, og sam­men­lig­net med de andre nor­di­ske lan­de er der lang vej, før man kan tale om reel lig­hed mel­lem mænd og kvinder. 

Pos­sing hen­vi­ser til Wor­ld Eco­no­mic Forum, som hvert år udgi­ver en rap­port om situ­a­tio­nen på lige­stil­lings­om­rå­det både på glo­balt og regio­nalt plan. Dan­mark har siden 1970’erne og 1980’erne, hvor vi befandt os i top-10, tabt ter­ræn på det­te felt. Wor­ld Eco­no­mic Forum måler lig­hed mel­lem køn­ne­ne på tværs af poli­tik, erhvervs­liv, kunst, kul­tur, viden­skab og orga­ni­sa­tio­ner. I Dan­mark sid­der kvin­der i snit kun på 20 pct. af topposterne. 

Den glo­ba­le liste top­pes nu af Island efter­fulgt af Fin­land, Nor­ge, New Zealand, Sve­ri­ge, Nami­bia, Rwan­da, Litau­en, Irland og Schweiz, mens ræk­ke­føl­gen, når det gæl­der Vest­eu­ro­pa og Nor­da­me­ri­ka, ser såle­des ud: Island Fin­land, Nor­ge, Sve­ri­ge, Irland, Schweiz, Tys­kland, Bel­gi­en, Spa­ni­en og Frankrig. 

”Det er et para­doks, at vi i Dan­mark bran­der os på lige­stil­ling, men reelt har vi det ikke.” 

Hvad er forklaringen?

”Det er et godt spørgs­mål, som jeg vil­le ønske, jeg kun­ne sva­re på. Nog­le har peget på, at vi under Poul Nyrup og Anders Fogh Ras­mus­sen i 1990’erne og 2000’erne fik en nyli­be­ra­lis­me, som gjor­de, at vi stop­pe­de alle struk­tu­rel­le til­tag for at kom­me ulig­he­den til livs. Vi ned­lag­de lige­stil­lings­rå­det og kom­mis­sio­ner, og vi holdt op med at føre køns­op­del­te sta­ti­stik­ker. Jeg tror ikke, det er så enkelt, men det er en hypo­te­se, som giver en vis mening.” 

Iføl­ge Bir­git­te Pos­sing har vores sam­fund været båret af et møn­ster, der er kodet efter køn. Det løber som en rød tråd gen­nem histo­ri­en fra mid­ten af 1800-tal­let til i dag. Hun noterer: 

”Hvis én kvin­de viser talent, mod og lyst til at træ­de ad en af de sti­er, der i århund­re­der har været for­be­holdt mænd, rej­ser argu­men­ter­ne sig ofte, ikke blot imod hen­de, men imod hele kvindekønnet.” 

Bir­git­te Pos­sing peger på, at man har for­søgt at luk­ke mun­den på ambi­tiø­se kvin­der ved at kal­de dem ”mage­li­ge, slud­re-plud­ren­de, over­flø­di­ge, uansvar­li­ge, fri­gi­de, poli­tisk indif­fe­ren­te, uer­far­ne, hoved­lø­se, pin­li­ge og lat­ter­li­ge”. Hun mener, at der bag alle dis­se argu­men­ter skju­ler sig en fore­stil­ling om kvin­den som til­hø­ren­de en sær­lig men­ne­skeart, der ikke bur­de stræ­be og kon­kur­re­re som mænd. 

”En særart, der mang­le­de logisk sans, åndsnær­vær, kolds­in­dig­hed, kon­cen­tra­tion, beslut­som­hed, evne til at tæn­ke abstrakt eller konkret.” 

Iføl­ge Pos­sing er der man­ge lag i de møn­stre, der har gjort det svært for kvin­der at gøre kar­ri­e­re uden for hjem­met. Der har været en tra­di­tio­nel arbejds­de­ling, hvor kvin­der har stå­et for hjem­met, mens mænd har taget sig af sam­funds­an­lig­gen­der på den ene eller anden måde. 

”Det er ikke nød­ven­dig­vis sket i en ond mening, men for­di man ofte hol­der fast i det man ken­der, er tryg ved og kan spej­le sig i.” 

På den anden side

Iføl­ge Bir­git­te Pos­sing har Me-Too debat­ten i Dan­mark påvir­ket debat­ten om lige­stil­ling, for­di den har tvun­get folk til ikke at se på kvin­der pri­mært som køn. 

”Kul­tur­chok­ket har udfor­dret man­ge mænds magt­fuld­kom­men­hed. De har måt­tet revi­de­re deres tra­di­tion for ale­ne at se hin­an­den og har der­for fået øjne­ne op for det talent, der fin­des blandt kvinder.” 

Kvin­ders kamp for kar­ri­e­re uden for hjem­met begynd­te i mid­ten af 1800-tal­let med krav om adgang til uddan­nel­se. Der­på fulg­te krav om poli­tisk med­bor­ger­skab, alt­så ret­ten til at stem­me. Der­næst begynd­te kvin­der at mel­de sig i kon­kur­ren­cen om høje stil­lin­ger i statsad­mi­ni­stra­tio­nen, i poli­tik og erhvervsliv. 

”Og ende­lig får man i 1960’erne debat­ten på stats­ni­veau om fri abort, om man skal beta­le for hus­ar­bej­de, og hvor­dan tin­ge­ne skal fordeles.” 

Intri­gen

Siden Bir­git­te Pos­sing i 2018 udgav Argu­men­ter imod kvin­der, har hun holdt et hav af fored­rag for direk­tio­ner og besty­rel­ser. Et ofte gen­ta­get spørgs­mål lyder: Jamen, er du sik­ker på, at kvin­der­ne selv vil? De søger jo ikke de stil­lin­ger, vi slår op. 

Her­til sva­rer Possing: 

”Nej, for de bli­ver ikke altid opfor­dret til det. Som head­hunter eller men­tor er man også nødt til at kig­ge andre ste­der hen, end man er vant til, hvis man skal få øje på den talent­mas­se, der fin­des der­u­de. Gam­le vaner og en dybt for­ank­ret kul­tur gør det svært at bry­de med etab­le­re­de mønstre.” 

Iføl­ge Pos­sing er det ikke altid mænd, der blo­ke­rer for kvin­der. Nog­le gan­ge er det kvin­der i besty­rel­ser og direk­tio­ner, der er de mest reaktionære. 

”De afvi­ser, at der er et pro­blem, og siger, at kvin­der må lære at bide tæn­der­ne sam­men og ikke klyn­ke. De kan ikke se de men­tale struk­tu­rer og den kul­tur, der blo­ke­rer for kvin­der. Der er også en frygt for, at folk skal tro, at man er kom­met frem, for­di man er kvin­de, og ikke for­di man er kom­pe­tent. Det er et af argu­men­ter­ne imod kvo­ter. Det er jo rig­tigt, men jeg kan ikke fore­stil­le mig, at man i en direk­tion væl­ger folk, der er inkom­pe­ten­te. De væl­ger mel­lem kom­pe­ten­te, og så gæl­der det jo om at kun­ne iden­ti­fi­ce­re de kom­pe­ten­te, og ikke kun dem, man har været vant til at betrag­te som kom­pe­ten­te. Man­ge yngre mænd er mere åbne og spør­ger, hvad de gør galt, og hvad de kan gøre for at til­træk­ke talent blandt kvin­der. De tæn­ker på bund­linj­en. Jeg ser det ikke som min opga­ve at leve­re sva­re­ne. Jeg har opfyldt min mis­sion, hvis der står 10 men­ne­sker i et direk­tions- eller besty­rel­ses­lo­ka­le og dis­ku­te­rer hef­tigt, når jeg er færdig.” 

Et eksem­pel

Carls­berg­fon­det har for nylig udgi­vet en anto­lo­gi med tit­len Vil­je, viden og vær­di­er – J.C. Jacob­sens vil­la på Carls­berg, hvor Bir­git­te Pos­sing har skre­vet et essay, som reha­bi­li­te­rer Lau­ra Jacob­sen som bryg­ge­rens part­ner og hoved­kraf­ten bag fami­li­ens vidt­for­gre­ne­de net­værk i Dan­mark og Euro­pa – en dyg­tig og hand­le­kraf­tig kvin­de, der ryd­de­de op i de man­ge kon­flik­ter, ægte­man­den rode­de sig ind i. 

Siden mid­ten af det 20. århund­re­de har Lau­ra Jacob­sen iføl­ge Pos­sing imid­ler­tid været skre­vet ud af histo­ri­en af frem­træ­den­de histo­ri­ke­re såsom Pal­le Lauring, Kri­stof og Kir­sten Gla­mann og Dit­lev Tamm. Nog­le histo­ri­ke­re gav hen­de lige­frem et skuds­mål som min­dre bega­vet, ja nær­mest psykosomatisk. 

I vir­ke­lig­he­den var Lau­ra Jacob­sen en cen­tral del af for­tæl­lin­gen om Carls­berg i sam­ti­den og årti­er­ne efter, selv­om der var tale om en køns­op­delt arbejds­de­ling mel­lem ægte­fæl­ler­ne. Bir­git­te Pos­sing frem­hæ­ver histo­ri­ke­re som Arnold Fra­en­kel, Camil­lus Nyrop og Johan­nes Ste­en­strup, som gav behø­rig plads til Lau­ra Jacob­sen i deres fremstillinger. 

”Hun var også hans uund­vær­li­ge sam­ta­le­part­ner om dag­lig­liv og drøm­me, pen­ge­sa­ger, kul­tur­hi­sto­rie og kunst livet igen­nem og sør­ge­de for, at det pri­va­te dag­lig­liv fun­ge­re­de,” skri­ver Possing. 

Pos­sing for­kla­rer sene­re gene­ra­tio­ners forg­lem­mel­se med, at bryg­ge­ren selv for­søg­te at slet­te sin hustru og søn fra den fæl­les erin­dring ved at til­in­tet­gø­re deres bre­ve til ham, mens han beva­re­de sine egne bre­ve til dem. 

Pos­sing tilføjer: 

”Carls­berg som et sam­lings­sted med Lau­ra Jacob­sen som cen­trum er en histo­rie, de moder­ne for­tæl­lere ikke har belyst, for J. C. Jacob­sen sør­ge­de for, at spo­re­ne efter hen­des arbej­de blev slet­tet, og for­di en sene­re gene­ra­tion af histo­ri­ke­re lod sig for­fø­re af hans, bryg­ge­rens, for­mi­dab­le evne til at sty­re sit efter­mæ­le: De over­så sim­pelt­hen hul­ler­ne i kilderne.” 

Pos­sing konkluderer: 

”Dem, man skri­ver ud af histo­ri­en, kan ikke stå som for­bil­le­der eller erfa­rings­fi­gu­rer for andre.” 

Per­spek­tiv

Er der ingen prin­ci­pi­el for­skel på mænds og kvin­ders talent, den måde de tæn­ker og ope­re­rer på? Og lad mig uddy­be: Er det ale­ne vig­tigt at få kvin­der ind på top­po­ster, for­di de er under­re­præ­sen­te­re­de, eller har det også at gøre med, at kvin­der brin­ger noget prin­ci­pi­elt ander­le­des med sig end mænd?

”Hvis vi i et demo­kra­ti ønsker, at der skal være lige mulig­he­der, og det er afspej­let i den kon­kre­te repræ­sen­ta­tion af mænd og kvin­der på top­po­ster, så er det udtryk for sim­pel ret­fær­dig­hed, at kvin­der er repræ­sen­te­ret på lige fod med mænd, hvis de alt­så kan og vil. Det næste spørgs­mål er så, om kvin­der bidra­ger med noget sær­ligt, og her har jeg flyt­tet mig. Hvis du hav­de spurgt mig i 1980’erne, vil­le jeg have frem­hæ­vet kvin­de­li­ge vær­di­er, kvin­de­li­ge erfa­rin­ger, og at kvin­der gør tin­ge­ne ander­le­des. Det tror jeg ikke på mere. Jeg tror ikke, at der er en sær­lig kvin­de­lig eller mand­lig måde at tæn­ke på. Det hand­ler om den enkel­tes erfa­rin­ger som indi­vid uaf­hæn­gigt af, om man er mand eller kvinde. 

Hvor­for har du flyt­tet dig?

”Jeg er ble­vet mere belæst. Hvis man har uddan­net sig og lært nyt, så kan man noget, og det hæn­ger ikke sam­men med, om man er mand eller kvin­de. Kvin­der kan rig­tigt nok føde børn, men man kan både være en omsorgs­fuld mor og far, og i en top­le­del­se er det alt­så ikke sine moder­skab­ser­fa­rin­ger, man skal træk­ke på. Det kan man måske bru­ge til at lede i fami­li­en og sæt­te sig på mag­ten, men det er ikke de kva­li­fi­ka­tio­ner, der kræ­ves for at lede en virk­som­hed eller organisation.” 

Hvor­dan ser du sam­spil­let mel­lem fami­li­en og det offent­li­ge rum. Kvin­der har jo tra­di­tio­nelt domi­ne­ret i fami­li­en. Er det ved at ændre sig i takt med, at fle­re kvin­der gør karriere? 

”Når vi taler om magt og pri­vil­e­gi­er i top­pen af erhvervs­li­vet, så er der nogen, der er nødt til at give afkald på noget, sådan at andre kan kom­me ind, og det gør altid ondt. På sam­me måde er det med fami­li­en. Det nyt­ter ikke noget, at unge kvin­der i de nor­di­ske lan­de med et års bar­sel undrer sig over, at de bli­ver koblet af i kon­kur­ren­cen om topjobs.” 

Bir­git­te Pos­sing konkluderer: 

”Kvin­der bli­ver nødt til at give afkald på noget af mag­ten i hjem­met, og de bli­ver nødt til at opgi­ve fore­stil­lin­gen om, at de er de ene­ste, der kan stå for opfo­strin­gen af den næste gene­ra­tion. Vi har nu en gene­ra­tion af fædre, som ikke vil det sam­me som tid­li­ge­re gene­ra­tio­ner af fædre. De vil ikke sid­de til­ba­ge som 80–85-årige og ærg­re sig over, at de ikke brug­te nok tid på deres børn. De vil være med til at sør­ge for omsor­gen, og her må kvin­der­ne opgi­ve ide­a­let om, at det er dem, der står for alt i hjem­met. Det ved jeg, at man­ge unge kvin­der har svært ved, og der­for siger jeg til dem, at de bli­ver nødt til at give slip.”