Læk­ket rap­port: FE får hård kri­tik for sin rol­le inden Kabuls fald

For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (FE) mod­ta­ger nu skarp kri­tik for kom­plet at have under­vur­de­ret situ­a­tio­nen i Afg­ha­ni­stan for­ud for Kabuls fald i august 2021. Det viser en læk­ket udga­ve af den fæl­les myn­dig­heds-eva­lu­e­ring af evaku­e­rin­gen fra Afg­ha­ni­stan i august 2021, som Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af. “Eva­lu­e­rin­gen kon­klu­de­rer, at FE under­vur­de­re­de, hvor hur­tigt Tali­bans mag­tover­ta­gel­se i Kabul vil­le fin­de sted,” lyder det i rapporten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.