Lars Løk­ke har sat sig for bor­den­den i hem­me­ligt rege­rings­ud­valg om havvind


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen har taget sty­rin­gen i et hidtil hem­me­lig­holdt rege­rings­ud­valg, der beskæf­ti­ger sig med udrul­ning af havvind i Danmark. 

Udval­get blev iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger ned­sat i marts i år og alt­så på et tids­punkt, hvor rege­rin­gens pla­ner for åben dør-ord­nin­gen end­nu var uaf­kla­re­de, hvor poli­ti­ske for­hand­lin­ger om et nyt havvinds­ud­bud tog sin begyn­del­se, og hvor bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en Power Den­mark beskyld­te rege­rin­gen for “ekstrem zigzag-kurs” på ener­gi- og klimaområdet. 

Iføl­ge fle­re af oppo­si­tio­nens par­ti­le­de­re, som Fri­heds­bre­vet har talt med, er det nyt for dem, at udval­get findes. 

Hele histo­ri­en

I al ube­mær­ket­hed har uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen sat sig for bor­den­den i et nyt, mid­ler­ti­digt rege­rings­ud­valg for havvind, der skal sæt­te “fokus på mulig­he­der­ne for at sik­re hur­tig udrul­ning af havvind­møl­ler” i Danmark. 

Udval­get frem­går ikke af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets offi­ci­el­le kana­ler, og på intet tids­punkt har mini­ste­ri­et offent­ligt meldt ud, at et nyt rege­rings­ud­valg er ble­vet for­ank­ret hos net­op dem. 

Udval­gets faste med­lem­mer tæl­ler uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som har sat sig i spid­sen som for­mand for udval­gets arbej­de, klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard, erhvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov og justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard, der alle er faste del­ta­ge­re på møde­r­ne, som der iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger har været “seks-syv” af ind­til videre. 

På møde­r­ne, der enten har fun­det sted i loka­ler hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et eller på et onli­ne video-link, del­ta­ger også andre mini­stre på “ad hoc-basis” her­un­der mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heunicke. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger blev rege­rings­ud­val­get for havvind ned­sat til­ba­ge i marts i år. 

Der­med har Løk­ke over­ta­get roret for havvind omtrent en måned efter par­ti­fæl­lens og kli­ma­mi­ni­ster Lars Aagaards plud­se­li­ge udmel­ding om, at sæt­te den såkald­te åben dør-ord­ning for havvind på pau­se med hen­vis­ning til EU-stats­støt­te­reg­ler på området. 

En beslut­ning, som promp­te fik fle­re af erhvervs­li­vets stør­ste bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner til at kri­ti­se­re mini­ste­ren og rege­rin­gen for at ska­be mistil­lid og usik­ker­hed om grøn­ne inve­ste­rin­ger i Danmark. 

Fra Gre­en Power Den­mark lød kri­tik­ken eksem­pel­vis, at rege­rin­gen stod bag en “ekstrem zigzag-kurs” på området. 

“Virk­som­he­der­ne har lavet et kæm­pe for­ar­bej­de og er klar til at byg­ge mere grøn ener­gi, og så træk­ker rege­rin­gen stik­ket på ’åben dør’-ordningen i 11. time. Det er sim­pelt­hen ikke i orden,” sag­de Kri­sti­an Jen­sen, adm. direk­tør i Gre­en Power Den­mark, til­ba­ge i februar. 

Også Dansk Erhverv, Dansk Indu­stri, Dan­ske Rede­ri­er, For­sik­ring & Pen­sion og Brint­bran­chen var hur­ti­ge til at kri­ti­se­re rege­rin­gen for dens udmel­ding om mid­ler­ti­digt at luk­ke åben dør-ordningen. 

Sam­men lan­ce­re­de bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kampag­nen: “Kan vi leve med at luk­ke døren til den grøn­ne omstilling?” 

Sene­re i marts lød mel­din­gen fra Ener­gi­sty­rel­sen så, at fle­re pro­jek­ter mulig­vis kun­ne gen­op­ta­ges under en juste­ret ord­ning med konkurrenceudsættelse. 

Men også den dør blev for de fle­ste ansø­ge­re hur­tigt smæk­ket igen. Med ved­ta­gel­sen af en bred poli­tisk afta­le om en ny havvind­s­plan i maj blev det nem­lig beslut­tet ikke at udlæg­ge fle­re hava­re­a­ler til kom­merci­el udnyt­tel­se under åben dør-ordningen. 

Det betød, at sags­be­hand­lin­gen for ni pro­jek­ter blev gen­op­ta­get, mens i alt 36 ansø­ge­re modt­og afslag på deres ansøgning. 

Ud over for­lø­bet med afvik­lin­gen af åben dør-ord­nin­gen var det også i dis­se for­års­må­ne­der, at havvinds­ud­val­gets arbej­de tog sin begyn­del­se, at rege­rin­gen skul­le for­hand­le en ny havvind­s­plan og et nyt stort havvinds­ud­bud på plads med Fol­ke­tin­gets øvri­ge partier. 

I spid­sen for dis­se for­hand­lin­ger stod klima‑, ener­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Lars Aagaard, der i maj og juni glad kun­ne præ­sen­te­re først den ene og så den anden afta­le på havvindsområdet. 

Alt i mens han på de indre linjer gik til møder i rege­rin­gens havvinds­ud­valg med lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster og sin egen par­ti­for­mand sid­den­de for bordenden. 

Det mang­ler vi svar på 

Fri­heds­bre­vet har for­søgt at få et inter­view med uden­rigs­mi­ni­ster – og for­mand for havvinds­ud­val­get – Lars Løk­ke Ras­mus­sen om udval­gets arbejde. 

Men med hen­vis­ning til en for kort dead­li­ne har det ikke været muligt, oply­ser Udenrigsministeriet. 

Vi vil­le ellers ger­ne have spurgt Lars Løk­ke, hvor­for rege­rin­gens havvinds­ud­valg, der beskæf­ti­ger sig med udbyg­nin­gen af havvind i indre dan­ske far­van­de, er for­ank­ret i net­op Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og ikke i for eksem­pel Klima‑, Ener­gi- og Forsyningsministeriet. 

Fri­heds­bre­vet har også for­søgt at ræk­ke ud til stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen for at spør­ge hen­de, hvor­dan det kan være, at havvinds­ud­val­gets arbej­de ikke lig­ger under det faste rege­rings­ud­valg Udval­get for Grøn Omstil­ling, og om stats­mi­ni­ste­ren selv har del­ta­get i møder i det nye regeringsudvalg. 

Stats­mi­ni­ste­ri­et har på spørgs­må­let hen­vist til Udenrigsministeriet. 

Oppo­si­tions­le­de­re undrer sig: “Alt ender ovre ved Lars Løk­ke alli­ge­vel, jo” 

Det er ikke kun for Fri­heds­bre­vets poli­ti­ske redak­tion, at rege­rings­ud­val­get for havvin­de­ner­gi har været en ny opdagelse. 

Også for fle­re oppo­si­tions­po­li­ti­ke­re er det over­ra­sken­de nyt, at udval­get findes. 

Det stod klart, da Fri­heds­bre­vet i for­bin­del­se med Fol­ke­tin­gets åbning spurg­te fle­re poli­ti­ke­re, hvad de tæn­ker om udval­gets på papi­ret noget apar­te pla­ce­ring under Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i ste­det for eksem­pel­vis Klima‑, Ener­gi- og Forsyningsministeriet. 

Hver­ken Inger Støj­berg eller Søren Pape Poul­sen var før Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se såle­des bekend­te med udvalget. 

Den kon­ser­va­ti­ve for­mand men­te bestemt, at havvind måt­te høre hjem­me i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et, og direk­te ads­purgt om han kun­ne for­kla­re, hvor­dan udval­get kan være endt i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, sva­re­de han: 

“Nej, det kan jeg ikke for­kla­re dig, for­di det giver ingen mening. Jeg tæn­ker, at havvind hører lidt hjem­me i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et. Synes du ikke det?” lød det iro­nisk fra Søren Pape. 

Dan­marks­de­mo­kra­ter­nes Inger Støj­berg hav­de nogen­lun­de sam­me reak­tion, da hun blev kon­fron­te­ret med oplys­nin­gen om udval­gets forankring. 

“Hvis det var det ene­ste, jeg ikke kun­ne for­stå ved den her rege­ring, så vil­le det være rart, men jeg kan sige, der er meget, jeg ikke for­står ved den her rege­ring,” sag­de Inger Støj­berg og til­fø­je­de så: 

“Alt ender ovre ved Lars Løk­ke alli­ge­vel, jo.” 

Ven­stre­man­den Mads Fug­le­de hav­de lige så også svært ved at for­stå, hvor­dan havvind ud fra en klas­sisk for­stå­el­se af mini­ste­ri­er­nes res­sor­top­de­ling kan være endt hos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et af alle steder. 

“Hav­de du bedt mig om at gæt­te på, hvor det lå hen­ne, så var det ikke der, jeg hav­de gæt­tet på. Så hav­de jeg nok gæt­tet på, at det lå hos mil­jø­mi­ni­ste­ren eller hos inden­rigs­mi­ni­ste­ren. Jeg hav­de nok gæt­tet man­ge andre ste­der, før jeg gæt­te­de på Udenrigsministeriet.” 

Og hvor­for er det?

“Jamen, det er jo der, jeg vil­le synes, det var logisk at for­ank­re det.” 

Den ene­ste poli­ti­ker, som Fri­heds­bre­vet fandt ved Fol­ke­tin­gets åbning, som kend­te til havvinds­ud­val­get, var mil­jø­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke, der selv har gået til møder i udval­get, og som også sag­tens kun­ne fin­de mening i pla­ce­rin­gen i Udenrigsministeriet. 

“Det er fak­tisk sådan, alt­så der har jo været debat, for eksem­pel om det her med åben dør(-ordningen red.), og hvad siger EU-reg­ler­ne i for­hold til den pro­blem­stil­ling, og der kan vi jo godt have en debat her i Dan­mark om, hvor­dan vi skal gøre med at løse det pro­blem, men hvis ikke vi har EU-Kom­mis­sio­nen‚ og det vil sige vores kon­tak­ter i Euro­pa til de debat­ter, så er det svært for os. Der er mas­ser af mil­jøpo­li­tik, som er EU-regu­le­ret, så jeg har tit møder med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og folk fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et præ­cis om at fin­de ud af, hvor­dan vores stra­te­gi­er i for­hold til det er.” 

Undrer du dig ikke over, at der er et havvinds­ud­valg i Udenrigsministeriet?

“Nej, for­di vi hav­de en kon­kret pro­blem­stil­ling, som – alt­så, nu kom­men­te­rer jeg ikke på nog­le for­skel­li­ge rege­rings­ud­valg og andet – men der var en pro­blem­stil­ling omkring det her med åben dør-ordningen.” 

Vid­ste du, at det her udvalg fandtes?

“Jeg tror ikke, jeg skal kom­men­te­re på sådan nog­le ting. Der skal jeg lige fin­de ud af præ­cis, hvad det er for nog­le oplysninger…”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her