Lars Løk­ke vil­le have “hver­da­gens eks­per­ter” i Fol­ke­tin­get – men kun én var god nok til hans ministerhold

Mode­ra­ter­ne er et sær­ligt poli­tisk pro­jekt, for mod­sat så man­ge andre af sin slags er det ikke hoved­sa­ge­ligt befol­ket af kar­ri­e­repo­li­ti­ke­re. Sådan har for­tæl­lin­gen i hvert fald lydt fra par­ti­for­mand og stif­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som har lagt vægt på, at der er sto­re gevin­ster ved at luk­ke “hver­da­gens eks­per­ter” ind i det poli­ti­ske maskin­rum. Da det tors­dag kom til at sæt­te Mode­ra­ter­nes fem mand sto­re mini­ster­hold, så Løk­ke sig alli­ge­vel nødsa­get til at hen­te to ekster­ne ind som mini­stre i skik­kel­se af en gar­vet poli­ti­ker og en man­ge­årig top­lob­byist, der fær­des hjem­me­vant i politik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her