Lige­stil­lings­mi­ni­ste­ri­et er til­ba­ge som “sor­te­per” hos socialdemokraterne

Efter tid­li­ge­re trans­port­mi­ni­ster Ben­ny Engel­bre­cht tors­dag aften måt­te træ­de til­ba­ge, har stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen fre­dag fore­ta­get en mini­ster­ro­ka­de. På fle­re poster bli­ver der ryk­ket rundt, men sær­ligt ét mini­ster­byt­te­ri har fan­get fle­res opmærk­som­hed. Lige­stil­lings­mi­ni­ste­ri­et, der histo­risk set har ført lidt af en noma­de­til­væ­rel­se, er nem­lig atter på res­sortvan­dring. Fra at være pla­ce­ret i Beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et under Peter Hum­mel­gaard (S), vil lige­stil­lings­om­rå­det frem­over høre under Trans­port­mi­ni­ste­ri­et med tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen (S) i spid­sen. Hos fle­re orga­ni­sa­tio­ner, der arbej­der for lige­stil­ling mel­lem køn­ne­ne, lyder der stor ærg­rel­se over, at områ­det igen-igen bli­ver sendt rundt som en kastebold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her