Løg­ne­de­tek­to­ren og livsdigteren

Vi er ovre i noget, der hed­der Dan­mark anno 1950, små fem år efter at nazi­ster­ne blev smidt ud af lan­det, og Hit­ler skød sig selv, sin schä­fer­hund og Eva Braun i fører­bun­ke­ren i Ber­lin. Vi er midt i noget, der hed­der Her­e­ti­ca-kred­sen, opkaldt efter et den­gang kendt lit­terært tids­skrift. Vi er et sted, hvor hvi­de lit­teræ­re mænd sad tungt på både den sym­bol­ske og den reel­le magt i kul­tu­rens rige, og så er vi er sted, hvor de fle­ste unge mænd tra­ske­de rundt med alpe­hu­er, oli­ven­grøn­ne Loden-frak­ker, hav­de fuldskæg og røg pibe og var fryg­te­ligt alvor­li­ge og oprig­ti­ge. Patos var ikke ale­ne tole­re­ret, men rådyr­ket, og iro­ni var kun en fjern drøm i de unge kvin­ders fore­stil­ling om de bør­ne­børn, der skul­le vok­se op i 1980’erne og 1990’erne.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her