Løk­ke: Beslut­ning om Syri­en-børns skæb­ne har på tre måne­der ryk­ket sig fra “snart” til “ret snart”

I måneds­vis har Lars Løk­ke tur­ne­ret med sæt­nin­gen, at rege­rin­gen “snart” vil­le træf­fe en beslut­ning i sagen om de dan­ske børn, der sid­der til­ba­ge­holdt i en syrisk fan­ge­lejr. Da Fri­heds­bre­vet igen spurg­te ham, hvor­når “snart” ind­træf­fer, lød sva­ret: “Ret snart.” Sagen har alt­så ryk­ket sig, må man for­stå. Rege­rin­gen har udsat en afgø­rel­se for at få et “opda­te­ret beslut­nings­grund­lag” i sagen. Da Fri­heds­bre­vet spurg­te uden­rigs­mi­ni­ste­ren, hvor­for en læge­fag­lig vur­de­ring af bør­ne­ne ikke ind­gik i det opda­te­re­de grund­lag, lød sva­ret fra Lars Løk­ke: “Jeg har et lidt kla­re­re bil­le­de af, hvad det er for nog­le infor­ma­tio­ner vi har, end du har.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her