Lord af analysen

Har Nick­las Bendt­ner poten­ti­a­le til at bli­ve en god fod­bol­d­eks­pert? Ja, bestemt, men TV 2, der har hyret den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­an­gri­ber til at ind­gå i det panel, der skal ana­ly­se­re det dan­ske EM-lands­hold, kun­ne nok godt være skar­pe­re i isce­ne­sæt­tel­sen af den nye mand på hol­det. Fri Spark anbe­fa­ler tv-kana­lens redak­tø­rer at gå på nær­me­re opda­gel­se i doku­men­ta­ren om den nu pen­sio­ne­re­de fod­bold­spil­ler, der er så lidt ked af til­nav­net Lord Bendt­ner, at det optræ­der som titel­be­skri­vel­se på hans offi­ci­el­le Ins­ta­gram-pro­fil. Bendt­ner, som seri­en slet og ret hed­der, har på man­ge para­me­tre inter­na­tio­nal klas­se, sam­ti­dig med at den udstil­ler hoved­per­so­nens styr­ker og svag­he­der ret klart. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her