Mænd faldt for “falsk kære­ste” og blev rui­ne­ret: Hun spil­le­de på følelserne

Man­ge ønsker en at dele livet med, og fle­re og fle­re leder efter net­op dén per­son på onli­ne-dat­ing-plat­for­me. Det var i hvert fald til­fæl­det for tre mænd, som alle faldt pla­dask for den dan­ske kvin­de Jas­min El-Ghas­sa­ni. Men i ste­det for at fin­de kær­lig­he­den blev de efter­ladt rui­ne­re­de og med knu­ste hjer­ter. Fri­heds­bre­vets nye podcast-serie Det Fal­ske Match doku­men­te­rer nem­lig, at per­so­nen Jas­min El-Ghas­sa­ni slet ikke eksi­ste­rer, og beskri­ver hvor­dan hun nar­re­de pen­ge ud af mæn­de­ne med dra­ma­ti­ske histo­ri­er om være under pen­ge­af­pres­ning fra en brutal ban­de. En histo­rie, som, alt tyder på, er rent bedrag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.