Mænd for­tæl­ler mig om de var­me lande

I star­ten af marts 2016 befandt jeg mig mere eller min­dre til­fæl­digt på Hoved­bi­bli­o­te­ket i Køben­havn, hvor jeg til min glæ­de opda­ge­de, at der et par timer sene­re skul­le være et møde med for­fat­te­ren Peder Fre­de­rik Jen­sen om hans nyligt udkom­ne bog Vold (Sam­le­ren).

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her