Magnus Heu­ni­cke var alle­re­de inden stor­stilet pres­se­mø­de adva­ret om, at EU-reg­ler stod i vej­en for rege­rin­gens tobaksforbud

Det vak­te i den grad opsigt, da rege­rin­gen med sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) i spid­sen den 15. marts i år præ­sen­te­re­de et vid­træk­ken­de for­slag om et total­for­bud mod salg af tobaks- og niko­tin­pro­duk­ter til alle per­so­ner født i 2010 eller sene­re. Der gik dog ikke læn­ge, inden for­sla­get blev mid­ler­ti­digt drop­pet. For blot få uger sene­re vur­de­re­de mini­ste­rens egne embeds­folk i Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, at for­sla­get ikke kan gen­nem­fø­res, for­di det er i strid med EU-reg­ler­ne på tobaks­om­rå­det. Men den vur­de­ring var Magnus Heu­ni­cke alle­re­de bekendt med, da han præ­sen­te­re­de for­sla­get på pres­se­mø­det, viser nye oplysninger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her