Mal­tas dybt kon­tro­ver­si­el­le eks-pre­mi­er­mi­ni­ster bli­ver med­lem af Folkeferie.dk-bestyrelse: “Jeg kan kon­sta­te­re, at der ikke er rejst ankla­ger imod ham”

Joseph Muscat — Mal­tas tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster — er dybt kon­tro­ver­si­el. I 2020 måt­te han træ­de til­ba­ge fra posten, efter at fle­re fra pre­mi­er­mi­ni­ste­rens inder­kreds var ble­vet impli­ce­ret (og nog­le sågar anholdt) i sagen om den bil­bom­be, der slog den under­sø­gen­de jour­na­list Dap­h­ne Caru­a­na Galizia ihjel. Som pre­mi­er­mi­ni­ster sad han på den øver­ste post, mens kor­rup­tio­nen bred­te sig med vild hast på Mal­ta. Det har både under­sø­gen­de jour­na­li­ster og tre uaf­hæn­gi­ge dom­me­re beskre­vet, mens EU har kri­ti­se­ret Muscat kraf­tigt for det sam­me. Nu har Joseph Muscat så fun­det sig en ny tjans – og den invol­ve­rer feri­eg­la­de dan­ske­re og den dan­ske fag­be­væ­gel­se. Han er nem­lig ble­vet besty­rel­ses­med­lem i sel­ska­bet Mel­lieha Holi­day Cen­tre Ltd. Det er et sel­skab, som ejes af Folkeferie.dk’s. Sel­ska­bet ejer en ræk­ke feri­e­lej­lig­he­der på Malta. 

“Vores vur­de­ring er, at han kan bidra­ge til besty­rel­ses­ar­bej­det på en posi­tiv måde,” lyder det fra direk­tø­ren for Folkeferie.dk Knud Martens. 

Han siger ligeledes: 

“Jeg kan kon­sta­te­re, at der ikke er rejst ankla­ger imod ham.”

Men på Mal­ta væk­ker udpe­gel­sen hoved­rysten. Før mor­det på Dap­h­ne Galizia sagsøg­te Joseph Muscat hen­de for injuri­er. Det er en sag, han iføl­ge hen­des søn, fort­sat hol­der fast i.

“Det er totalt uac­cep­ta­belt at en orga­ni­sa­tion, som er respek­te­ret, har en per­son i deres besty­rel­se, som fort­sæt­ter med at sagsø­ge en død jour­na­list,” siger han til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her