Med eks­pre­stog til Kina

Aldrig er der ble­vet udgi­vet så man­ge nye bøger som nu, og aldrig har vi læse­re haft så lidt at væl­ge imel­lem. Sådan tæn­ker jeg nog­le gan­ge i mit stil­le sind – men den tyske for­sker Tho­mas Bau­er har skre­vet en bog om det. Det vil sige: I For­sim­plin­gen af ver­den, som udkom i 2018 og nu fore­lig­ger på dansk, tager han udgangs­punkt i det fak­tum, at ver­den (og ikke bare bog­ver­de­nen!) bli­ver min­dre og min­dre fler­ty­dig og divers på trods af “den meget udbred­te anta­gel­se i sam­ti­den” om det modsatte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her