Med­ar­bej­der adva­re­de ledel­sen i Copen­ha­gen Medi­cal om HR-direk­tørs græn­se­over­skri­den­de adfærd – to uger sene­re stod hun uden job

Sene nat­te-beske­der, sjo­f­le dru­k­le­ge, fore­spørgs­ler om seksu­el­le emner samt mas­sa­ge op ad benet. Det er adfærd som den­ne, som fle­re kvin­de­li­ge med­ar­bej­de­re i mil­li­ard­virk­som­he­den Copen­ha­gen Medi­cal har måt­tet stå model til fra virk­som­he­dens HR-direk­tør Ron­nie Ander­sen. Iføl­ge en tid­li­ge­re pro­jekt­le­der kan kri­tik­ken ikke være kom­met bag på Copen­ha­gen Medi­cals ledel­se. I juli sid­ste år gik hun til Copen­ha­gen Medi­cals drifts­di­rek­tør Car­sten Bal­le­by med doku­men­ta­tion for fle­re af de hæn­del­ser, som Fri­heds­bre­vet nu har beskre­vet. Hun hjalp også en kol­le­ga, der på en arbejds­tur hav­de ople­vet, at HR-direk­tø­ren blev fysisk over­for hen­de, med at arran­ge­re et møde med drifts­di­rek­tø­ren. Få uger efter pro­jekt­le­de­ren gik til ledel­sen med sin viden om HR-direk­tø­rens adfærd, måt­te hun se sig om efter et nyt job. Her udløb hen­de ansæt­tel­ses­kon­trakt uden mulig­hed for forlængelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.