Medi­e­a­na­ly­ti­ker: Twit­ter-files afdæk­ker det stør­ste over­greb på ytrings­fri­he­den i min levetid

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske medi­e­a­na­ly­ti­ker Mar­tin Gur­ri om de såkald­te Twit­ter-files. Gur­ri er for­fat­ter til et bane­bry­den­de værk om de poli­ti­ske og soci­a­le kon­se­kven­ser af den infor­ma­tions-tsu­na­mi, der med udbre­del­sen af Inter­net­tet og den digi­ta­le tek­no­lo­gi ram­te ver­den omkring århund­red­skif­tet, og siden bare er taget til i styr­ke. Gur­ri kom­men­te­rer Twit­ter-files og sæt­ter dem ind i en bre­de­re histo­risk og poli­tisk sammenhæng. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her