Med­lem af Fields-task­for­ce: Syste­met har svig­tet for­modet gerningsmand

Syste­met har svig­tet den 22-åri­ge mand, der er sig­tet for at sky­de og dræ­be tre per­so­ner i Fields den 3. juli. Sådan lyder udmel­din­gen fra Mere­te Nor­den­toft, der er pro­fes­sor i psy­ki­a­tri, og som har været en del af den task­for­ce, som Region Hoved­sta­den ned­sat­te for at udre­de den for­mode­de ger­nings­mands for­løb i psy­ki­a­tri­en. Udmel­din­gen står i skæ­ren­de kon­trast til den kon­klu­sion, som task­for­cen præ­sen­te­re­de på et pres­se­mø­de i okto­ber. Her lød det fra Tina Gram Lar­sen, som er læge­fag­lig direk­tør i Region Nord­jyl­land, og som også har været en del af task­for­cen: “Vi kan vel nær­mest skæ­re ud i pap, at vi ikke har fun­det noget, der gik galt. Det er klart, at når man ser bag­ud, så er der jo noget, der er gået galt. Men vi kan ikke pege på noget i for­lø­bet, der gik galt.” Du kan lyt­te til Fri­heds­bre­vets podcast Fields 3. juli på Spo­ti­fy eller i Apple Podcasts, hvis du vil høre mere om forløbet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her