Mening med ondskaben


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Greg Lemond og Ber­nard Hin­ault side om side under Tour de Fran­ce 1986. Foto: Lio­nel Cironneau/AP/Ritzau Scanpix

Vuel­ta a España slut­te­de søn­dag i Madrid. På en afte­ne­ta­pe fra heste­væd­de­løbs­ba­nen Zarzu­ela lidt nord for byen, for­bi Pra­domu­se­et til Paisa­je de la Luz’ majestæti­ske stor­hed, kør­te ryt­ter­ne de sid­ste kilo­me­ter af årets sid­ste grand tour. Det hol­land­ske stor­hold Jum­bo-Vis­ma er det bed­ste cykel­hold i moder­ne tid. De knu­ste al mod­stand og besat­te podi­ets tre øver­ste trin, da fejrin­gen fandt sted i aften­so­len. Det er en kends­ger­ning, at de har vun­det alle årets Grand Tours med tre for­skel­li­ge ryt­te­re. Det maner til respekt og beun­dring. Cykel­lø­be­ne er deres. 

Med en suveræn sejr vil­le det være natur­ligt, at der ikke var meget spæn­ding i løbet. Men Jum­bo-Vis­ma hol­der af at under­hol­de og har modet til det. Såle­des har de skabt en helt ene­stå­en­de udga­ve af Spa­ni­ens stør­ste cykelløb. 

Hjæl­pe­ryt­te­re og kaptajner

Løbets hoved­for­tæl­ling, som er kam­pen om den røde trø­je, udvik­le­de sig til en moralsk under­sø­gel­se af for­hol­det mel­lem hjæl­pe­ryt­te­re og kap­ta­j­ner. Sepp Kuss fra Durango i Col­ora­do, den loy­a­le og popu­læ­re hjæl­pe­ryt­ter med bru­ne ven­li­ge øjne og et blødt smil, udfor­dre­de cykel­spor­tens bar­ske ide­a­ler ved at læg­ge sig i spid­sen af Vuel­ta­en tid­ligt i løbet. 

Dag efter dag for­sva­re­de han sin føring, som han del­vist hav­de fået foræ­ret af sine kaptajner. 

Kuss har i den­ne sæson haft rol­len som den vig­tig­ste hjæl­pe­ryt­ter – ikke kun for Jonas Vin­ge­gaard i Tour de Fran­ce, men også for Pri­mož Rog­lič i Giro d’Italia. Beg­ge med sej­re til kap­ta­j­ner­ne til føl­ge. Nu blev han selv kastet helt frem i klas­se­men­tet. Det skul­le bli­ve et inter­es­sant spil mel­lem de tre hoved­per­so­ner og deres ind­byr­des for­søg på at vin­de løbet, uden at det skul­le lig­ne, at de ikke var loy­a­le over for hin­an­den. Publi­kum tog stil­ling med det sam­me: Kuss skul­le vin­de. Han fortjen­te det. Han skul­le bli­ve bil­le­det på den lil­le mands kamp mod overmagten. 

Et ander­le­des cykelløb

Da Kuss på løbets 6. eta­pe vandt tre minut­ter på sine kap­ta­j­ner i en stor­of­fen­siv, som Jum­bo-Vis­ma hav­de sat i sce­ne mod løbets for­sva­ren­de vin­der Remco Eve­nepo­el, blev Vuel­ta­en for­vand­let til et usæd­van­ligt cykel­løb. Kuss blev sendt af sted i mor­ge­nens udbrud flan­ke­ret af tre hold­kam­me­ra­ter, som skul­le føre ham frem i det fla­de ter­ræn. Målet var, at Eve­nepo­el skul­le bru­ge sit hold op i jag­ten på Kuss, såle­des at han mod eta­pens slut­ning skul­le være iso­le­ret og klar til at mod­ta­ge Vin­ge­gaard og Rog­lič’ skar­pe angreb. Men Eve­nepo­els Sou­dal-Qui­ck Step-hold mag­te­de slet ikke at ind­hen­te udbrud­det. Som eta­pen blev kørt, for­svandt det i hori­son­ten, og da klas­se­men­tet blev gjort op, var der udbry­de­re på de før­ste otte plad­ser i den sam­le­de stil­ling. Løbets dyna­mik hav­de for­an­dret sig. 

Kuss er en stærk og hold­bar bjer­gryt­ter. Han vir­ke­de lyk­ke­lig i sine udta­lel­ser efter eta­pen. Han hav­de fået foræ­ret den røde fører­trø­je, og han for­kla­re­de, at han vil­le nyde det, så læn­ge han kun­ne, inden Vin­ge­gaard og Rog­lič vil­le køre fra ham i de hår­de­ste bjer­ge. Men i teo­ri­en var det for Rog­lič og Vin­ge­gaard et glimt af bekym­ring. Med et var deres stær­ke hold­kam­me­rat ble­vet en konkurrent. 

Asturi­ens vil­de bjerge

Enhver, der betrag­te­de løbet, blev stil­let fle­re direk­te spørgs­mål. Skal man udfor­dre en hold­kam­me­rat, som er i fører­trøj­en? Skal den stær­ke­ste for enhver pris vin­de? Skul­le Vin­ge­gaard eller Rog­lič give sej­ren til deres løjt­nant? Jum­bo-Vis­mas sport­s­li­ge ledel­se sag­de ja. De for­kla­re­de, at de opfandt nye stra­te­gi­er, og at de stod for at for­ny cykel­spor­ten. At de vil­le lade deres esser køre om sej­ren, så læn­ge det ikke ska­de­de hol­dets chan­cer for sejr i det sto­re billede. 

Sådan gik det til at begyn­de med. Vin­ge­gaard angreb på løbets van­ske­lig­ste eta­pe til Tour­ma­let og ind­hen­te­de dyre­ba­re sekun­der. På eta­pen til Bejes et par dage sene­re vandt han yder­li­ge­re et minut. På den fryg­te­de stig­ning Ang­liru i Asturi­ens vil­de bjer­ge Picos de Euro­pa blev inten­si­te­ten øget. Ang­liru sti­ger over 12 kilo­me­ter med ti pro­cent i gen­nem­snit. Ryt­ter­ne kører på små sti­er på de fro­di­ge grøn­ne skrå­nin­ger, som i som­mer­hal­vå­ret ellers kun befær­des af hyr­der med deres hjor­de. Den­ne stig­ning var anset som ste­det, hvor løbet skul­le fin­de sin vin­der. Ryt­ter­ne kla­tre­de op ad, lang­somt, i lavt gear. 

Asturi­en har en lang tra­di­tion for cykel­løb. Med ryt­te­re som José Manu­el Fuen­te og Samu­el San­chez og i nye­re tid Ivan Garcia Cor­ti­na har regio­nen fostret gode ryt­te­re. Til­sku­er­ne strøm­mer til vej­kan­ten fra bjer­ge­nes små byer for at se ryt­ter­ne. Det er et varmt møde mel­lem de hård­t­ar­bej­den­de cykel­ryt­te­re og bjerg­fol­ket. Fæl­les for dem beg­ge lever de i en ver­den båret af tavs mod­stand­s­kraft. Glæ­den, når ryt­ter­ne pas­se­rer for­bi, er pas­sio­ne­ret og fuld af for­stå­el­se for ryt­ter­nes væren. 

Jeg tal­te med fle­re asturi­ske mænd om deres for­hold til cykel­spor­ten. En foto­graf ved navn Edu­ar­do, som jeg mød­te nær byen Can­gas de Onis, for­tal­te mig, at dyb­den i bjer­ge­nes histo­rie fasci­ne­re­de ham lige­som dyb­den af cykel­spor­tens. Han sag­de til mig: 

“Man kan kun for­stå det lang­somt med tiden.” 

Dol­ke­stø­det

I det­te ter­ræn svandt Kuss’ for­spring yder­li­ge­re ind. Men den­ne gang på en mere pine­fuld og tyde­lig måde. Ryt­ter­ne kør­te mod top­pen af Ang­liru i 1.558 meters høj­de. De seje bjer­gryt­te­re for­re­st. Grup­pen med favo­rit­ter min­dre og min­dre. Mas, Juan Ayu­so, João Almei­da, Mikel Lan­da og trio­en fra Jum­bo-Vis­ma. Lidt efter ingen Mas, og lidt efter igen ingen Ayu­so. Sådan fort­sat­te det, til kun Rog­lič, Vin­ge­gaard og Kuss sad forrest. 

En efter­mid­dags­dis lag­de sig om bjer­get, som ryt­ter­ne nær­me­de sig pas­høj­den og som for at mild­ne begi­ven­he­der­ne, blev trio­en omfav­net af en tæt tåge. Heli­kop­te­rens bil­le­de for­svandt, og motor­cyk­ler­ne fam­le­de i den lave sigt­bar­hed. Rog­lič, Vin­ge­gaard og Kuss fulg­te den smal­le sti. Pro­cen­ter­ne sta­digt stej­le. Med en lil­le hånd­fuld kilo­me­ter til mål sat­te Rog­lič far­ten op. Vin­ge­gaard sad stæ­digt i hans hjul og lig­ne­de løbets bed­ste kla­trer. Kuss faldt fra under Rog­lič’ tem­po. Vin­ge­gaard kig­ge­de sig over skul­de­ren og så sin slag­ne hold­kam­me­rat og der­ef­ter ret­te­de han blik­ket mod Rog­lič’ bag­hjul og fik­se­re­de det der. 

Kuss tab­te. Rog­lič og Vin­ge­gaard vandt. Det lig­ne­de i fle­re øje­blik­ke, at Vin­ge­gaard vil­le køre sig i fører­trøj­en, men akku­rat fik Kuss for­sva­ret sig med de sid­ste 8 sekun­der af sit for­spring. Løbet var vidt åbent, selv­om ingen kon­kur­re­ren­de hold kun­ne true Jum­bos sejr. Løbet var leven­de, for­di et spil med skæb­ner var i gang: På den ene side var kap­ta­j­ner­ne. De teg­ne­de bil­le­det af det kom­pro­mis­lø­se, kon­cen­tre­re­de, alvor­li­ge, per­fek­tio­ni­sti­ske, inde­brænd­te, sam­men­bid­te, vin­den­de og umenneskelige. 

Rog­lič vir­ker mere hård­kogt end Vin­ge­gaard, men han er ældre og er vant til at give ordrer gen­nem man­ge sæso­ner som kap­ta­jn. At køre først over mål­stre­gen med arme­ne over hove­d­et, ale­ne, for­re­st er ide­a­let. På den mod­sat­te side stod Kuss, hjæl­pe­ryt­te­ren. Den loy­a­le, ven­li­ge, opmun­tren­de, opti­mi­sti­ske, smi­len­de, afslap­pe­de, men­ne­ske­li­ge. Med hove­d­et sæn­ket, på en lang varm eta­pe gen­nem for eksem­pel Extrema­du­ra, hug­gen­de i peda­ler­ne med brat­te ryk af udmat­tel­se for at ræk­ke hån­den om i bag­lom­men og tage en kold vand­dunk op og med en natur­lig instink­tiv bevæ­gel­se ræk­ke den til sin kap­ta­jn, som tager imod den og tager en tår, hæl­der lidt i håret, sæt­ter den i sin fla­ske­hol­der uden at fortræk­ke en mine, er idealet. 

For­bar­mel­se

Det blev for meget for publi­kum. Vin­ge­gaard og Rog­lič var for­ræ­de­re. Kuss var offer for et myt­te­ri. Et unfair kom­plot. Et uvær­digt bag­hold. Et kniv­stik i ryg­gen. Engel­ske medi­er som GCN og The Guar­di­an og ame­ri­kan­ske kom­men­ta­to­rer var mål­lø­se over, hvor­dan sær­ligt Rog­lič hav­de efter­ladt den røde fører­trø­je. På Jum­bo-Vis­ma lod det til, at for­vir­ring ind­fandt sig. Der hav­de været et ønske om, at lade ryt­ter­ne køre om sej­ren. At glæ­de publi­kum med væd­de­løb. Nu hav­de hol­det sår­et offent­lig­he­dens ret­fær­dig­heds­sans i stedet. 

Efter at have holdt fast i at køre om sej­ren, blev der nu bag luk­ke­de døre lagt en ny tak­tik. En barm­hjer­tig plan. Ikke fle­re angreb måt­te sæt­tes ind mod Kuss. Rog­lič og Vin­ge­gaard var ikke læn­ge­re kap­ta­j­ner. Pres­set ude­fra var for tungt for ledel­sen, og de ønske­de ikke, at det, der skul­le være deres mester­styk­ke, skul­le druk­ne i kom­men­ta­rer om ydmy­gel­se af den ven­li­ge Kuss. 

Rog­lič udtal­te bistert, at han hav­de sin egen mening om situ­a­tio­nen, som han ikke vil­le dele. 

Vin­ge­gaard udtal­te efter eta­pen til Ang­liru: “Jeg håber, Sepp Kuss vinder.” 

En foræ­ring af tid

Vin­ge­gaard besid­der styr­ke. Der­for behø­ver han ikke at håbe – han kan handle. 

På det skrap­pe bjerg La Cruz de la Lina­res, som lig­ger i bjerg­mas­si­vet, der omgi­ver den span­ske hoved­stad, sat­te Vin­ge­gaard sig i tors­dags frem blandt favo­rit­ter­ne og arbej­de­de som et mul­dyr op ad 18. eta­pes sid­ste stig­ning. Han sør­ge­de for at træt­te kon­kur­ren­ter­ne og opret­hol­de en udmat­ten­de fart. Han gjor­de det klart for enhver, at nu var rol­ler­ne byt­tet om. Kuss var kap­ta­jn, og han var vandbærer. 

Som om hele hand­lin­gen op ad bjer­get ikke var tyde­lig nok, under­stre­ge­de han det­te, da klas­se­ments øver­ste nåe­de oplø­bet. Da Enric Mas, Juan Ayu­so, Kuss, Mikel Lan­da og alle de andre ryt­te­re, som har slidt for at hol­de sig blandt de for­re­ste gen­nem de tre uger, gik frem for at spur­te om pla­ce­rin­ger­ne, lod Vin­ge­gaard sig fal­de til­ba­ge. Han trå­d­te ikke i peda­ler­ne med sin van­li­ge ambi­tiø­se anstren­gel­se. Han vir­ke­de til­freds i sin opgivelse. 

På gan­ske få hund­re­de meter tab­te han 9 sekun­der til sin hold­kam­me­rat. Det lyder ikke af meget. Men taget i betragt­ning, at han før den­ne sid­ste alvor­li­ge bjer­ge­ta­pe, efter 3.000 kør­te kilo­me­ter, kun var 8 sekun­der bag sin hold­kam­me­rat, var det nok til en total afgørelse. 

Vin­ge­gaard gav den sam­le­de sejr fra sig. Han ofre­de sig for sin hold­kam­me­rat. Publi­kum jub­le­de. Det var smukt gjort af Vin­ge­gaard. Ver­dens bed­ste klas­se­ments­ryt­ter var ikke bare bedst, men også gav­mild. Sepp Kuss vandt Vuel­ta a España og blev hyl­det i Madrid søn­dag aften. Vin­ge­gaard blev toer og Rog­lič num­mer tre. 

Cykel­lø­bets natur

Vin­ge­gaard gav i god mening sej­ren til sin hjæl­pe­ryt­ter. Jeg for­står hans hand­ling. Men det blev på bekost­ning af cykel­lø­bet. Det er ikke menin­gen med sej­ren, at den skal gives væk. Cykel­lø­bet er en under­sø­gel­se af men­ne­skets yder­ste for­må­en. Det er en besæt­tel­se af fart. Det er en sport for de benhårde. 

Bri­an Holm, den tid­li­ge­re ryt­ter og sport­s­di­rek­tør, for­kla­re­de mig engang: 

“Cykel­spor­ten hand­ler om at gøre hin­an­den ondt.” 

Det­te er ryt­te­rens men­ta­li­tet. Det er på grund af sådan en sæt­ning, at løbe­ne er så fæn­gen­de, for­di de er fyldt med alvor. Det er løbets øver­ste lag. Der­un­der føl­ger en ræk­ke ædle, opof­ren­de, ven­ska­be­li­ge, sen­ti­men­tale, røren­de bil­le­der: Vand gives til en tørstig kol­le­ga, en føring tages, et hjul gives, et klap på skul­de­ren, en opmun­tren­de bemærk­ning. Ræk­ke­føl­gen skal være på plads. 

Jeg kom­mer til at tæn­ke på Ber­nard Hin­ault efter sin sejr i Tour de Fran­ce i 1985. Han love­de i en afte­nud­sen­del­se til fransk fjern­syn, at han næste år vil­le hjæl­pe sin unge hold­kam­me­rat Greg Lemond. Han for­kla­re­de, at han var tak­nem­me­lig for Lemonds hjælp. Nu hav­de han vun­det sit fem­te Tour de Fran­ce – lige­som Jacques Anquet­il. Han var til­freds. Han var klar til at sæt­te sin styr­ke i tjeneste. 

Et år gik. Tour de Fran­ce vend­te til­ba­ge. Vil­le Hin­ault hol­de sit løf­te? Som løbet udvik­le­de sig, stod det snart klart, at Hin­ault var mødt op i god form. Han holdt fast i Lemond. Han ifør­te sig end­da den gule trø­je. Lemond var tyde­ligt fru­stre­ret. Fransk­mæn­de­ne jub­le­de. Ame­ri­ka­ne­ren så ud til at bli­ve tvæ­ret ud. Et par dage sene­re ero­bre­de Lemond fører­trøj­en. Han bekla­ge­de sig til jour­na­li­ster­ne. Alle var imod ham. Han føl­te sig ale­ne i det, der skul­le være hans livs fine­ste øjeblik. 

Mening med ondskaben

Oftest fra Tour de Fran­ce i 1986 beskri­ves opstig­nin­gen til Alpe d’Hu­ez. Her slap Hin­ault og Lemond tid­ligt fri fra resten af fel­tet. Hele opkørs­len før­te Hin­ault som en besat. Han kig­ge­de sig ikke til­ba­ge. Med sit bar­ske bre­ton­ske udtryk i ansig­tet bed han tæn­der­ne sam­men. Han lag­de al kraft i peda­ler­ne. Lemond led i hans bag­hjul. Han trå­d­te otte­kan­tet. Det så ud til, at kun en sår­bar line for­bandt de to. Han for­sva­re­de sig. Da top­pen blev run­det, jub­le­de de to i fæl­les­skab. Hin­ault vandt eta­pen. Lemond var fort­sat i gult. Ingen af dem var helt til­fred­se. Enhver ønske­de at vide, om Hin­ault hav­de angre­bet sin hold­kam­me­rat efter eta­pen. Sva­ret skul­le de ikke lede efter: 

“Jeg er stolt af, hvad vi udfør­te sam­men i dag. Men lad mig sige en ting mere: Den­ne Tour er ikke for­bi. Hvem var stær­ke­st på stig­nin­gen? Spørg Greg.”

Greg føl­te sig for­rå­dt. Han svarede: 

“Han har givet mig løf­ter, som han aldrig har haft inten­tio­ner om at holde.” 

Løbet bøl­ge­de af liv og men­ne­ske­ligt dra­ma. Publi­kum leve­de sig ind i det. Hvad tal­te til hjer­ter? Hvem holdt de med? Løbet vok­se­de sig stort. 

I sid­ste ende vandt Lemond. Han besej­re­de gene­ra­tio­nens bed­ste cykel­ryt­ter. Efter enkelt­star­ten i St. Etien­ne, få dage inden ryt­ter­ne nåe­de Paris, erkend­te Hin­ault sit neder­lag. Med en replik, som er ble­vet iko­nisk, og som bærer meget mening med sig. Hin­ault sag­de til de opmærk­som­me journalister: 

“Næste år vil Lemond kæm­pe mod en ny mod­stan­der. Som vil gøre livet elen­digt for ham. Nu ved han, hvor­dan han skal for­sva­re sig.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her