Mens vi ven­ter på den sid­ste olie


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Efter Hamas’ angreb på Isra­el den 7. okto­ber og Isra­els gensvar her­ske­de der på de glo­ba­le mar­ke­der en udbredt for­vent­ning om, at olie­pri­ser­ne vil­le stige. 

For­vent­nin­gen var knyt­tet til den anspænd­te situ­a­tion i Mel­le­mø­sten og risi­ko­en for, at oli­en som i 1970’erne vil­le bli­ve brugt som poli­tisk våben. Der var en frygt for, at end­nu et udbud­s­chok – alt­så at de olie­pro­du­ce­ren­de lan­de i Mel­le­mø­sten skul­le stop­pe olie­eks­por­ten, så udbud­det faldt dra­stisk – vil­le ram­me de vest­li­ge øko­no­mi­er med både høje­re inf­la­tion og lave­re vækst til følge. 

Ind­til vide­re har udvik­lin­gen været mod­sat. Olie­pri­ser­ne er tvær­ti­mod fal­det, og der er fore­lø­big ingen tegn på, at vi er på vej ind i et øko­no­misk til­ba­ge­slag med høj inf­la­tion dre­vet af høje­re oliepriser. 

OPEC+-landene, som blandt andet omfat­ter Sau­di-Ara­bi­en, Iran, Liby­en, De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter plus Rusland og en ræk­ke andre olie­pro­du­ce­ren­de lan­de, mødes imid­ler­tid den 30. novem­ber. Oprin­de­ligt skul­le de mødes på søn­dag den 26. novem­ber, men af ukend­te årsa­ger er afta­len ble­vet skub­bet fire dage frem. Hvor­om alting er, er deres mål ikke at sik­re os i Vesten en god jul. 

I den­ne uges Fri Vær­di kan du bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan olie­pri­ser­ne har udvik­let sig, og hvad der for­år­sa­ger pris­fald og ‑stig­nin­ger.

Olie­pri­sens udvikling

Lad os begyn­de med, hvor­dan olie­pri­ser­ne har udvik­let sig i den sene­ste tid. I begyn­del­sen af okto­ber steg de, som også frem­går af figu­ren neden­for – her repræ­sen­te­ret ved pri­sen på en tøn­de Brent-olie (nord­s­øo­lie). Pri­sen top­pe­de den 20. okto­ber på godt 90 USD og er siden fal­det ned mod 80 USD. En tøn­de er 160 liter. 

Pri­sen på en tøn­de Brent-olie

Kil­de: Tra­ding Economics

Der er man­ge for­kla­rin­ger på, hvor­dan pri­sen på olie udvik­ler sig. Iføl­ge dem, der ope­re­rer på mar­ke­det, hæn­ger den tun­gest vejen­de for­kla­ring sam­men med den øko­no­mi­ske akti­vi­tet i ver­den, især i den vest­li­ge verden. 

Olie er et råstof, der ind­går i pro­duk­tio­nen af man­ge varer, og den er der­for en del af vores alle­sam­mens for­brugs­kurv. Så når den øko­no­mi­ske akti­vi­tet fal­der, sker det sam­me med efter­spørgs­len på olie, og pri­sen pres­ses der­for ned. 

På den noget læn­ge­re bane er den glo­ba­le øko­no­mis afhæn­gig­hed af olie fal­det. I begyn­del­sen af 1970’erne skul­le vi bru­ge en tøn­de olie til at pro­du­ce­re 1.000 USD i BNP (målt i 1985-pri­ser). I 2019 var tal­let nede på 0,4 tønde. 

Pro­duk­tio­nen sænkes

Iføl­ge Det Inter­na­tio­na­le Ener­gi­a­gen­tur, IEA, har kon­flik­ten mel­lem Hamas og Isra­el end­nu ikke påvir­ket udbud­det af olie. Sau­di-Ara­bi­en og Rusland lag­de tid­li­ge­re på året pres på olie­mar­ke­det ved at læg­ge en dæm­per på produktionen. 

Det er især Sau­di-Ara­bi­en, der føl­ger den­ne stra­te­gi ved at pro­du­ce­re godt 25 pct. min­dre, end hvad lan­det poten­ti­elt set vil­le kun­ne. Ander­le­des står det til i Rusland, hvor pro­duk­tio­nen pri­mært begræn­ses på grund af et fal­de­fær­digt produktionsapparat. 

OPEC-lan­de­ne har et solidt, men ikke fuld­stæn­digt greb om olie­mar­ke­det. De pro­du­ce­re­de i sep­tem­ber små 30 pro­cent af ver­dens olie. Rusland, der ikke er en del af OPEC, står for små 10 pct. af ver­dens olie­pro­duk­tion. Med lidt hur­tig hoved­reg­ning var det alt­så godt 60 pct. af ver­dens olie­pro­duk­tion, som i sep­tem­ber fandt sted uden for OPEC og Rusland. 

I man­ge år har OPEC haft en stør­re mar­keds­an­del end de 30 pro­cent, og da OPEC-lan­de­ne sid­der på stør­ste­delen af oli­e­re­ser­ver­ne, må det også for­ven­tes at være til­fæl­det frem­over.

Den 30. novem­ber mødes OPEC-lan­de­ne med en ræk­ke andre olie­pro­du­cen­ter, her­un­der Rusland, i den såkald­te OPEC+-konstellation. På agen­da­en er yder­li­ge­re reduk­tion af olieud­bud­det. Alle OPEC+-landene har en inter­es­se i, at der skæ­res i udbud­det, men alle har også en inter­es­se i, at det er de andre, som skæ­rer. De har nem­lig alle brug for pengene. 

Usik­ker­hed og sanktioner

USA har for­søgt at ind­fø­re en mak­si­mal­pris på rus­sisk olie som straf for inva­sio­nen af Ukrai­ne. Mak­si­mal­pri­sen er sat til 60 USD. Den har været svær at hol­de. Over de sene­ste måne­der har pri­sen været oppe i over 80 USD. På det sene­ste er den fal­det til­ba­ge mod godt 60 USD. Mak­si­mal­pri­sen har til for­mål at begræn­se Ruslands ind­tæg­ter og der­med lan­dets evne til at føre krig. Prislof­tet giver min­dre mening i for­hold til, at de, der kan købe til den lave­re pris, vil bru­ge mere olie. Når Indi­en og Kina kan købe til under ver­dens­mar­kedspri­sen, så køber de mere.

Der fin­des også pri­ser for olie til leve­ring ude i frem­ti­den, og de indi­ke­rer, at pri­ser­ne vil fal­de de kom­men­de år. Fire år ude i frem­ti­den lig­ger pri­sen på under 70 USD. Det giver en til­skyn­del­se til ikke at lade oli­en lig­ge i jor­den, men i ste­det sæl­ge den i dag til høje­re priser. 

Olie­pri­ser­ne er noto­risk vola­ti­le, så man skal være for­sig­tig med at for­ud­si­ge udvik­lin­gen. Lige­som for aktier kan man for pri­ser på finan­si­el­le instru­men­ter knyt­tet til olie­pri­sen udle­de et godt bud på, hvor ufor­ud­si­ge­li­ge de finan­si­el­le mar­ke­der for­ven­ter, at olie­pri­sen vil være. 

I øje­blik­ket er bud­det efter en ræk­ke her­oi­ske tek­ni­ske anta­gel­ser, her­un­der om risi­ko­a­ver­sion, at de finan­si­el­le mar­ke­der for­ven­ter, at olie­pri­sen om et år lig­ger i inter­val­let 50 til 110 USD med en sand­syn­lig­hed på ca. 70 pct. Sam­men­lig­net med det ellers noto­risk usta­bi­le aktie­mar­ked er den for­ven­te­de vola­ti­li­tet på olie­mar­ke­det tre gan­ge stør­re end på aktiemarkedet. 

Hvis man kig­ger til­ba­ge i tiden, er det vig­tigt at kor­ri­ge­re olie­pri­ser­ne for pris­ud­vik­lin­gen på andre varer. Det er for­søgt gjort i figu­ren nedenfor. 

Reel­le oliepriser

Kil­de: Macrotrends.

De reel­le olie­pri­ser, olie­pri­ser­ne juste­ret for udvik­lin­gen i andre pri­ser, lig­ger under top­punk­ter­ne i star­ten af 1980’erne og omkring finanskri­sen, men over de meget lave pri­ser, vi så i 1990’erne. 

Ikke som i ‘70’erne

Olie­pri­ser­ne er ofte ste­get før et øko­no­misk til­ba­ge­slag og der­på fal­det. De grå søj­ler mar­ke­rer øko­no­mi­ske til­ba­ge­slag i USA. Nog­le gan­ge, som under olie­kri­ser­ne i 1973 og 1979, var pris­stig­nin­ger på olie med til at udlø­se øko­no­mi­ske til­ba­ge­slag. Andre gan­ge steg olie­pri­ser­ne som føl­ge af høj øko­no­misk akti­vi­tet. I beg­ge til­fæl­de før­te det efter­føl­gen­de øko­no­mi­ske til­ba­ge­slag til lave­re efter­spørgsel på olie og der­med til lave­re oliepriser. 

Ind­til vide­re har vi und­gå­et de for­ven­te­de pris­stig­nin­ger. OPEC+-mødet kan ændre på det, men det er ikke givet på for­hånd – for det er ikke nemt for den­ne grup­pe at nå til enig­hed. Hel­dig­vis er vi i dag ble­vet min­dre afhæn­gi­ge af olie. Og selv hvis OPEC+-landene bli­ver eni­ge om at hæve pri­sen, står vi ikke over for et dra­ma­tisk for­løb som i 1970’erne. Det ændrer imid­ler­tid ikke på, at det er pro­ble­ma­tisk, at Sau­di-Ara­bi­en og Rusland går sam­men. Det er end­nu et godt argu­ment for den grøn­ne omstilling. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her