Mere end 25.000 støt­ter bor­ger­for­slag om at opfat­te kor­a­naf­bræn­din­ger som racis­me: “Jeg er fuld­stæn­dig ligeg­lad med den spe­ci­fik­ke paragraf”

Seks dage før rege­rin­gen med­del­te, at man vil fin­de et “juri­disk værk­tøj”, der kan for­hin­dre kor­a­naf­bræn­din­ger i Dan­mark, duk­ke­de et bor­ger­for­slag op, der vil for­by­de hand­lin­gen efter Straf­fe­lovens racis­me­pa­ra­graf. Det er der i skri­ven­de stund mere end 25.000 dan­ske­re, der har skre­vet under på. Spør­ger man man­den bag bor­ger­for­sla­get, René Her­rin­ge, kal­der han for­sla­gets juri­di­ske detal­jer et “long shot”. For ham er vej­en til et for­bud under­ord­net, så læn­ge for­bud­det kommer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her