Mere Tik­Tok på pla­ka­ten: Data viser tyde­li­ge ten­den­ser om årets pro­gram på Roskil­de Festival

Hvis man sam­men­lig­ner med sid­ste års pro­gram, er årets pro­gram på Roskil­de Festi­val mere præ­get af vira­le hits på Tik­Tok og af kunst­ne­re, der har man­ge føl­ge­re på Spo­ti­fy. “Dyna­mi­k­ker­ne på soci­a­le medi­er fyl­der mere og mere,” siger forsker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her