Mes­ser­s­ch­midt mod­si­ger sin egen næst­for­mand og myn­dig­he­der­ne, når han fast­hol­der, at DF-for­slag gør aftens­ma­den bil­li­ge­re “i år”

Spørgetime med statsministeren på Christiansborg. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

Med et ønske om at hjæl­pe træng­te dan­ske­re alle­re­de i år, fore­slår Dansk Fol­ke­par­ti som en del af udspil­let “En hjæl­pen­de hånd NU” at hal­ve­re mom­sen på føde­va­rer fra 25 pro­cent til 12,5 pro­cent. Det vil iføl­ge par­tiets bereg­nin­ger spa­re en fami­lie for over 6.000 kro­ner om året. Direk­te ads­purgt, om for­sla­get hjæl­per dan­sker­ne med at beta­le aftens­ma­den i år, lyder sva­ret fra Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, at det “bestemt er målet”, som, han “mener”, er rea­li­stisk. Der­med udta­ler par­ti­le­de­ren sig i strid med ikke bare Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og fle­re eks­per­ter på områ­det, men også sin egen poli­ti­ske ord­fø­rer René Chri­sten­sen. I et inter­view med DR har han tid­li­ge­re erkendt, at for­sla­get vil tage mere end 12 måne­der at gennemføre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her