Met­te Fre­de­rik­sen gør “for­skel” på sam­ta­ler og for­bli­ver tavs om beskyld­nin­ger om inti­mi­de­ring af Ber­ling­s­kes chefredaktør

Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg, mandag den 23. maj 2022

Man­dag løb Fol­ke­tin­gets tra­di­tions­ri­ge afslut­nings­de­bat af stab­len. På fal­de­re­bet for det poli­ti­ske år spurg­te Fri­heds­bre­vet stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen til en sag, hun tid­li­ge­re har afvist at “gå ind i.” Det dre­jer sig om en ord­veks­ling med Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør Tom Jen­sen, hvor Met­te Fre­de­rik­sen – iføl­ge Tom Jen­sen – skul­le have tru­et avi­sen med en poli­ti­an­mel­del­se for­ud for udgi­vel­sen af en arti­kel om depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sens tele­fo­nind­køb. Spørgs­mål til sagen har stats­mi­ni­ste­ren tid­li­ge­re skudt til hjør­ne med den begrun­del­se, at hun ikke “går ind i” sam­ta­ler, hun har med andre men­ne­sker på tomands­hånd. Det er på trods af, at Met­te Fre­de­rik­sen fle­re gan­ge, både før og efter sin sam­ta­le med Tom Jen­sen, har gjort net­op dét. Sene­st i sin nye podcast Stats­mi­ni­ste­ren spør­ger. Til Fri­heds­bre­vet for­kla­rer stats­mi­ni­ste­ren, der fort­sat afvi­ser at gå ind i sagen, at sam­ta­ler har “for­skel­lig karakter”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her