Midt i modeu­gen: Mode­bran­chen har et kli­mapro­blem, og den har svært ved at hånd­te­re det

Hos Copen­ha­gen Fas­hion Week har man lavet en tre­årig bære­dyg­tig­heds­plan, som de selv kæm­per med at ind­frie. De kal­der på mere lov­giv­ning, men direk­tø­ren for fore­ta­gen­det har end­nu ikke haft et møde med en ene­ste poli­ti­ker på Chri­sti­ans­borg. I ste­det har de haft fokus på at gøre tin­ge­ne selv i en bran­che, som histo­risk har været luk­ket om sig selv. Men sand­he­den bli­ver sta­digt mere tyde­lig: Bran­chen kla­rer ikke pro­ble­met alene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her