Midt i modeu­gen: Mode­bran­chen har et kli­mapro­blem, og den har svært ved at hånd­te­re det

Hos Copen­ha­gen Fas­hion Week har man lavet en tre­årig bære­dyg­tig­heds­plan, som de selv kæm­per med at ind­frie. De kal­der på mere lov­giv­ning, men direk­tø­ren for fore­ta­gen­det har end­nu ikke haft et møde med en ene­ste poli­ti­ker på Chri­sti­ans­borg. I ste­det har de haft fokus på at gøre tin­ge­ne selv i en bran­che, som histo­risk har været luk­ket om sig selv. Men sand­he­den bli­ver sta­digt mere tyde­lig: Bran­chen kla­rer ikke pro­ble­met alene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.