Min fars gam­le Audi, cen­tral­ban­ker­nes tro­vær­dig­hed og den for­ban­de­de inflation


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Kan du huske den­gang i slut­nin­gen af 2021, da udsig­ten lød på lave ren­ter i lang tid? Sådan er det som bekendt ikke gået, og ren­ten på dan­sker­nes bolig­lån er et emne af så stor inter­es­se for befolk­nin­gen, at det måske lige­frem kan gøre os øko­no­mer til et soci­alt aktiv. De lave ren­ter var udtryk for, at den vest­li­ge ver­den i man­ge år flir­te­de med gene­relt fal­den­de pri­ser; det der i den øko­no­mi­ske jar­gon hed­der def­la­tion, og som er det mod­sat­te af inf­la­tion. Under depres­sio­nen i 1930’erne var de vest­li­ge lan­des øko­no­mi­er hjem­søgt af net­op deflation.

I dag er udsig­ten vendt på hove­d­et til “høje ren­ter i lang tid”. Den ændre­de udsigt afspej­ler, at cen­tral­ban­ker­ne til­ba­ge i 2021 mis­for­tol­ke­de situ­a­tio­nen og fej­l­e­de ved at ven­te for læn­ge med at sæt­te ren­ten op. Det for­tæl­ler jeg mere om i den­ne uges Fri Værdi.

God for­nø­jel­se.

Om min baggrund

Jeg er uddan­net øko­nom fra Køben­havns Uni­ver­si­tet til­ba­ge i 1984. Jeg har siden­hen arbej­det i Dan­marks Natio­nal­bank, Den Inter­na­tio­na­le Valuta­fond (IMF), Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB), Nykre­dit og Finan­stil­sy­net. Jeg var direk­tør for Finan­stil­sy­net fra 2015 til 2023. Jeg har også inter­es­se­ret mig for ledel­se og har en MBA fra Inter­na­tio­nal Insti­tu­te for Mana­ge­ment Deve­l­op­ment (IMD).

Jeg har været pri­vil­e­ge­ret i den for­stand, at jeg har haft mulig­hed for at arbej­de med prak­tisk øko­no­mi. Jeg har været med til at hånd­te­re finans- og valuta­kri­ser i Dan­mark, etab­le­re Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank, og jeg har bidra­get til finan­si­el sta­bi­li­tet i en ræk­ke udviklingslande.

Jeg kan lide at ana­ly­se­re og skri­ve om øko­no­mi­ske pro­blem­stil­lin­ger gene­relt og i sær­de­les­hed sam­spil­let mel­lem øko­no­mi­en og den finan­si­el­le sek­tor. I 2009 udgav jeg sam­men med Mor­ten Bech bogen Finan­ser­nes Fald om finanskri­sen. Bogen for­søg­te at bely­se, hvor­dan et sam­men­fald af fak­to­rer skab­te det mest dra­ma­ti­ske øko­no­mi­ske til­ba­ge­slag i efterkrigstiden.

De finan­si­el­le balan­cer invol­ve­rer gigan­ti­ske sum­mer, og de kan påvir­ke ver­den­s­ø­ko­no­mi­en og der­med også den enkel­tes øko­no­mi på en måde, som bag­ef­ter kan være svær at for­stå. Sam­ti­dig er det finan­si­el­le system med til at ska­be vel­stand, og det er jo afgø­ren­de for os alle. Tænk på mulig­he­den for at købe en bolig, mens vores børn er små. Det kan vi kun, for­di det finan­si­el­le system finan­si­e­rer købet, og vi så kan beta­le de lån­te pen­ge til­ba­ge over en årrække.

Kam­pen for troværdighed

Tro­vær­dig­hed er svær at opnå, men let at miste. I mid­ten af 1970’erne køb­te min far en ny Audi 100 E5. Det var en dej­lig bil, men den ruste­de som få, for­di den var lavet af dår­ligt stål. Hvis Audi nogen­sin­de skul­le sæl­ge en bil igen, så var de nødt til at gøre noget dra­stisk. Audi gik der­for over til at galva­ni­se­re deres biler ved at til­fø­je dem et ekstra metal­lag, så de ikke ruste­de så hurtigt.

Lige­som Audi-fabrik­ker­ne er cen­tral­ban­ker afhæn­gi­ge af deres tro­vær­dig­hed hos kun­der­ne. Og hvis cen­tral­ban­ker­ne skal beva­re deres tro­vær­dig­hed, er de nødt til at ven­te på, at inf­la­tio­nen kom­mer under kon­trol, før de sæt­ter ren­ten ned.

Cen­tral­ban­ker­ne har en ker­ne­op­ga­ve: at sik­re lave og sta­bi­le pri­ser. Det bety­der ikke, at alle pri­ser skal være sta­bi­le. Det bety­der, at pris­ni­veau­et på tværs af øko­no­mi­en skal være sta­bilt. Det gør de ved at sty­re den sam­le­de efter­spørgsel i øko­no­mi­en. Det er ikke lyk­ke­des for cen­tral­ban­ker­ne de sene­ste år. Pris­stig­nings­tak­ten – det man også kal­der inf­la­tio­nen – har i man­ge lan­de mere end flir­tet med ti pro­cent. Det er langt fra de to pro­cent, som de fle­ste ste­der anses for­e­ne­ligt med lav inf­la­tion. Det har givet anled­ning til frygt for, at vi var på vej til­ba­ge til 1970’ernes høje inflation.

Cen­tral­ban­ker­ne har et hove­d­in­stru­ment. Det er fast­sæt­tel­se af den kor­te ren­te på deres udlån og ind­lån. Cen­tral­ban­ker­nes ren­te bestem­mer i prak­sis den kor­te ren­te, alt­så ren­ten på op til tre måne­der. Den læn­ge­re ren­te, for eksem­pel ren­ten på 30-åri­ge real­kre­di­tob­liga­tio­ner, fast­sæt­tes i de finan­si­el­le mar­ke­der ud fra for­vent­nin­ger til især øko­no­misk vækst og inf­la­tion. Inf­la­tions­for­vent­nin­ger­ne er stærkt afhæn­gi­ge af til­tro­en til, at cen­tral­ban­ker­ne kan balan­ce­re den sam­le­de efter­spørgsel i økonomien.

Cen­tral­ban­ker­ne får deres uafhængighed

1970’ernes høje inf­la­tion end­te med, at cen­tral­ban­ker­ne fik deres uaf­hæn­gig­hed af poli­ti­ker­ne. De skul­le nu ikke læn­ge­re spør­ge poli­ti­ker­ne om lov til at hæve ren­ten. Ræson­ne­ment­et bag den nye uaf­hæn­gig­hed gik på, at poli­ti­ker­ne er for­sig­ti­ge med at hæve ren­ten, når de skal gen­væl­ges. Det vid­ste arbejds­mar­ke­dets par­ter, og der­for kun­ne de afta­le høje­re løn­nin­ger og pri­ser, som gav sig udslag i en unø­dig høj inf­la­tion. En uaf­hæn­gig cen­tral­bank er imid­ler­tid ikke på valg og har der­for ingen grund til at tæk­kes væl­ger­ne, og der­for har de fri­he­den til at gå til stå­let og føre en stram kurs.

Arbejds­mar­ke­dets par­ter vil der­for være mere for­sig­ti­ge, når de ved, at kon­se­kven­sen af ublu løn­nin­ger og pri­ser fører til et øko­no­misk til­ba­ge­slag. Af hen­syn til sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en gik poli­ti­ker­ne der­for i sin tid med til at bin­de sig selv til masten og over­dra­ge mag­ten over den pen­gepo­li­ti­ske ren­te til centralbankerne.

I man­ge år efter finanskri­sen var cen­tral­ban­ker­nes pro­blem ikke inf­la­tion, men def­la­tion, alt­så et gene­relt fal­den­de pris­ni­veau i øko­no­mi­en. Cen­tral­ban­ker­ne var ræd­sels­slag­ne for def­la­tion. Der var nem­lig en risi­ko for, at øko­no­mi­en vil­le bide sig fast i en def­la­tio­nær spiral, hvor cen­tral­ban­ker­ne ikke kun­ne sæt­te ren­ten lavt nok med hen­blik på at sti­mu­le­re øko­no­mi­en. De prø­ve­de alt plus lidt til. Cen­tral­ban­ker­nes ren­te blev sat ned – og i man­ge til­fæl­de til under nul. De begynd­te at købe statsob­liga­tio­ner og andre finan­si­el­le akti­ver. Og de for­tal­te, at de vil­le fast­hol­de lave eller nega­ti­ve ren­ter langt ud i fremtiden.

Den ufor­ud­si­ge­li­ge ustabilitet

Det er altid svært at vide, hvad der vil­le være sket, hvis man ikke hav­de gjort noget. Umid­del­bart vir­ke­de det ikke, som om alle de for­skel­li­ge til­tag hav­de den sto­re effekt på inf­la­tio­nen. Det hav­de de imid­ler­tid på pri­ser­ne på finan­si­el­le og rea­le akti­ver. Aktie­kur­ser­ne steg, og det sam­me gjaldt ejen­doms­pri­ser­ne. Man­ge tal­te om bob­ler, og cen­tral­ban­ker­ne flir­te­de med finan­si­el usta­bi­li­tet og den risi­ko, som det inde­bæ­rer, når det finan­si­el­le system ikke kan leve­re de ydel­ser, som øko­no­mi­en kræver.

Det lyder sik­kert en smu­le abstrakt, men i prak­sis bety­der det, at pri­ser­ne på aktier, obliga­tio­ner og andre finan­si­el­le akti­ver først sti­ger mar­kant, og det sam­me gør pri­ser­ne på ejen­dom­me inklu­si­ve din og min bolig, og der­ef­ter styrt­dyk­ker de. Finan­si­el usta­bi­li­tet ram­mer også, når bank­sy­ste­met får sto­re tab og hol­der op med at låne pen­ge ud.

Sto­re omvæltninger

Ver­den for­an­dre­de sig med først covid og der­ef­ter Ruslands inva­sion af Ukrai­ne. De fle­ste øko­no­mer og poli­ti­ke­re fejl­vur­de­re­de totalt de to tings påvirk­ning af øko­no­mi­en. Deres hypo­te­se var, at beg­ge begi­ven­he­der vil­le føre til et øko­no­misk til­ba­ge­slag, der skul­le imø­de­gås med en mere eks­pan­siv øko­no­misk poli­tik. Det var rig­tigt, at der vil­le kom­me et øko­no­misk til­ba­ge­slag. Det var for­kert, at det skul­le imø­de­gås med en mere eks­pan­siv øko­no­misk politik.

Covid inde­bar, at pro­duk­tio­nen i man­ge erhverv stop­pe­de. Tænk på hotel­ler og restau­ran­ter. Dem, der ikke kun­ne gå på arbej­de, blev kom­pen­se­ret. De pen­ge, som de fik udbe­talt, blev imid­ler­tid ikke finan­si­e­ret over skat­ter­ne af os andre, der kun­ne arbej­de hjem­me. Kon­se­kven­sen var, at ind­kom­ster­ne blev fast­holdt, mens pro­duk­tio­nen faldt. Når den sam­me mæng­de pen­ge jager fær­re varer, sti­ger pri­ser­ne, og så får vi inflation.

Histo­ri­en med Ruslands inva­sion af Ukrai­ne er lidt det sam­me. Plud­se­lig skul­le vi beta­le meget mere for vores ener­gi og føde­va­rer. Hvis poli­ti­ker­ne kom­pen­se­rer os for de høje­re ener­gi- og føde­va­re­pri­ser, så er der fle­re pen­ge, der jager de sam­me varer, og så sti­ger pri­ser­ne også på andre varer.

Er det for godt til at være sandt?

Til­ba­ge til nuti­den. Inf­la­tio­nen i euro­om­rå­det faldt i juli til 5,3 pro­cent på års­ba­sis. Det er fort­sat langt fra de to pro­cent, som er målet. Hvad vær­re er, så lig­ger ker­ne­in­f­la­tio­nen, det vil sige inf­la­tio­nen uden ener­gi og føde­va­rer, lidt høje­re. I USA er inf­la­tio­nen fal­det mere, men også her er ker­ne­in­f­la­tio­nen høje­re. Cen­tral­ban­ker­nes vær­ste frygt er, at inf­la­tions­for­vent­nin­ger­ne for­ank­rer sig på et høje­re niveau. Der­for er de nødt til både at til­ken­de­gi­ve deres inten­tion om at få inf­la­tio­nen ned og hand­le derefter.

Kra­ve­ne til cen­tral­ban­ker­ne bli­ver ikke min­dre af, at øko­no­mi­en kun synes lidt påvir­ket af deres ren­te­for­hø­jel­ser. Nog­le gan­ge bru­ger man udtryk­ket, at ”det er for godt til at være sandt”. I øje­blik­ket gæl­der det, at det er sandt og alli­ge­vel for godt. Øko­no­mi­en går sim­pelt­hen for godt til, at betin­gel­ser­ne er til ste­de til at få inf­la­tio­nen ned. Cen­tral­ban­ker­nes ren­te­for­hø­jel­ser bur­de føre til et lave­re akti­vi­tets­ni­veau og på den måde sæn­ke inf­la­tio­nen, men det sker ikke.

Hvor­for giver høje­re ren­te ikke lave­re inflation? 

Der kan være man­ge grun­de til, at det ikke er sket.

For det før­ste er der end­nu ikke gået så lang tid, siden cen­tral­ban­ker­ne begynd­te at sæt­te ren­ten op. Den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank var først ude af start­hul­ler­ne i marts 2022. Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) fulg­te efter i juli 2022. Nor­malt går der to år, før en ren­te­for­hø­jel­se opnår mak­si­mal effekt på væk­sten og et år mere, før en for­hø­jel­se får mak­si­mal effekt på inflationen.

For det andet har inf­la­tio­nen været høj sam­men­lig­net med ren­ten. Det er real­ren­ten, for­skel­len mel­lem ren­te og inf­la­tion, der påvir­ker øko­no­mi­en. Selv­om ren­ter­ne er ble­vet sat op i et histo­risk højt tem­po, så kan det dis­ku­te­res, hvor stram pen­gepo­li­tik­ken er.

For det tred­je er øko­no­mi­en måske ble­vet min­dre føl­som over for ren­te­for­hø­jel­ser. Man­ge inve­ste­rin­ger har en kor­te­re tids­ho­ri­sont end tid­li­ge­re; tænk på softwa­re over for byg­nin­ger og maski­ner. Hvis man kun skal finan­si­e­re en inve­ste­ring i to år, så er ren­ten ikke så vigtig.

For det fjer­de har vi set en uhørt finans­po­li­tisk eks­pan­sion i for­bin­del­se med covid og kri­gen i Ukrai­ne. Det har øget efter­spørgs­len og påvir­ker fort­sat realøkonomien.

Der er risi­ko for, at pen­gepo­li­tik­ken over­do­se­res, alt­så at ren­ten bli­ver for høj, men cen­tral­ban­ker­ne har ikke noget valg. Hvis de under­do­se­rer, vil det få sto­re omkost­nin­ger på sigt. Det koster dyrt, hvis inf­la­tions­for­vent­nin­ger­ne bli­ver for­ank­ret på et for højt niveau.

Cen­tral­ban­ker­nes tro­vær­dig­hed er i spil på sam­me måde, som Audis var det for 40 år siden. Også der­for bli­ver cen­tral­ban­ker­ne nødt til at hol­de ren­ter­ne på et højt niveau, til de kan skim­te det hvi­de i ker­ne­in­f­la­tio­nens øjne, og den lave inf­la­tion er tilbage.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her