Mini­ster vil have Finan­stil­sy­net til at stop­pe ulov­li­ge lån – alli­ge­vel er ingen ble­vet politianmeldt

Erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Kor­te for­brug­s­lån med ren­ter på 100, 200 eller 300 pro­cent er strengt for­bud­te. Alli­ge­vel er de ikke svæ­re at fin­de på Face­book i grup­per, hvor pri­va­te låner pen­ge til pri­va­te. På Face­book og dedi­ke­re­de hjem­mesi­der bli­ver der udlånt pen­ge under nav­ne som p2p-lån og pri­vat­lån. Kend­ska­bet til de såkald­te pri­vat­lån er ble­vet stør­re, siden rege­rin­gen sam­men med Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Radi­ka­le Ven­stre, SF, Enheds­li­sten, Alter­na­ti­vet og Nye Bor­ger­li­ge vedt­og den såkald­te kvik­låns­lov i juli 2020. Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) har ad fle­re omgan­ge hen­vist til Finan­stil­sy­net, når der er ble­vet stil­let kri­ti­ske spørgs­mål om, hvor­dan mar­ke­det for pri­va­te lån skal regu­le­res. Det viser sig dog, at Finan­stil­sy­net har meget svært ved at stand­se udbyderne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her