Mini­ste­ri­um brød egen prak­sis i afslag på stats­bor­ger­skab til fængselsdømte

I op til fle­re sager, hvor fængsels­døm­te per­so­ner har fået afslag på deres ansøg­ning om stats­bor­ger­skab har Udlæn­din­ge- og Inte­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et und­ladt at vej­le­de om mulig­he­den for at få dis­pen­sa­tion. Det er et brud på prak­sis, indrøm­mer mini­ste­ri­et, der kal­der det en “bekla­ge­li­ge fejl”. Først efter, at Fri­heds­bre­vet er gået ind i sagen, er fejl­en ble­vet ret­tet. “Helt gro­tesk” og “fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt” lyder kri­tik­ken fra fle­re af rege­rin­gens støttepartier. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.