Mod en fler­årig poesi

For et år siden udkom min aller­før­ste Fri Kri­tik, hvor jeg anmeld­te dig­te af japan­ske Hiro­mi Itō, den dan­ske debutant Nath Krau­se og ame­ri­kan­ske Lou­i­se Glück, og der­for er det kun pas­sen­de, at jeg i den­ne uge igen præ­sen­te­rer dig, kære læser, for 3 gan­ge ny poesi anno 2024. Nær­me­re bestemt dre­jer det sig om debutan­ten August Bovin Bobergs digtsam­ling De ste­der hvor jeg blev født og Ivan Mali­nowski-anto­lo­gi­en Er døden ikke poli­tisk?, som er en sam­ling af den i 1989 afdø­de for­fat­ters dig­te i et nyt udvalg af for­fat­ter Jonas Eika; der­til Chri­stel Wiin­blads Deep Purp­le, som strengt taget ikke er dig­te, men en på alle måder lyrisk roman med den sel­ver­klæ­re­de gen­re­be­teg­nel­se “Mes­se”.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her