Mode­rat demo­krat til Biden: “Vi bur­de være for­an med 15 point, men det er vi ikke, og det er vores egen skyld”

Et af valg­kam­pens vig­tig­ste emner og stør­ste poli­ti­ske udfor­drin­ger for præ­si­dent Joe Biden bli­ver øko­no­mi­en. Det ame­ri­kan­ske væl­ger­kor­ps har læn­ge valgt deres præ­si­den­ter ud fra øko­no­mi­ske over­vej­el­ser. Som James Car­vil­le, Bill Clin­tons poli­ti­ske råd­gi­ver, famøst sag­de: It’s the eco­no­my, stupid. Med min­dre end 11 måne­der til det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg har den ame­ri­kan­ske øko­no­mi det bed­re, end den har haft i man­ge år, hvis man ser på de mere tra­di­tio­nel­le øko­no­mi­ske para­me­tre. Men for man­ge ame­ri­ka­ne­re føles det ikke sådan. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her