Mode­ra­ter­ne solg­te adgang til eks­klu­sivt møde med Lars Løk­ke kort efter regeringsdannelsen

Blot en uge efter rege­rings­dan­nel­sen hav­de med­lem­mer­ne af Mode­ra­ter­nes erhvervs­klub, Det Erhvervspo­li­ti­ske Møde­sted, eks­klu­siv og direk­te adgang til den nyslå­e­de uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og andre mini­stre fra det nye rege­rings­par­ti. For 20.000 kro­ner årligt får med­lem­mer­ne adgang til fire møder i net­vær­ket, og det ser ud til, at Mode­ra­ter­ne vil fort­sæt­te prak­sis­sen som rege­rings­par­ti. En pro­ble­ma­tisk kon­struk­tion, hvor par­ti­et reelt sæl­ger adgang til mini­stre­ne for at få pen­ge i par­ti­kas­sen, lyder kritikken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her