Mørklagt: Stats­mi­ni­ste­ri­et var invol­ve­ret i udpe­gel­sen af Bar­ba­ra Ber­tel­sens og stabs­chefs ven­ner til magt­ful­de poster

I fle­re til­fæl­de er ven­ner og bekend­te til Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef, Bar­ba­ra Ber­tel­sen, og stabs­chef, Mar­tin Juste­sen, ble­vet udpe­get til magt­ful­de poster. Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at Stats­mi­ni­ste­ri­et i fle­re til­fæl­de har spil­let en rol­le i for­bin­del­se med udpe­gel­ser­ne, men mini­ste­ri­et mørklæg­ger al kom­mu­ni­ka­tio­nen i sager­ne. Stats­mi­ni­ste­ri­et har blandt andet fore­slå­et, hvil­ke med­lem­mer der skul­le udpe­ges til Triv­selskom­mis­sio­nen, hvor Mar­tin Juste­sens barn­doms­ven end­te som formand. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her