Myste­ri­et om den for­s­vund­ne hel­lig­dag: Hvem i rege­rin­gen tog livet af sto­re bededag?

Rege­rin­gen har påkaldt sig uover­sti­ge­lig vre­de fra fag­be­væ­gel­sen, befolk­nin­gen og en sjæl­dent for­e­net oppo­si­tion, som alle er stærkt util­fred­se med afskaf­fel­sen af sto­re bede­dag. Ingen af de tre rege­rings­par­ti­er – Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre eller Mode­ra­ter­ne – vil nu sva­re på, hvem der præ­cist fik idéen til at slag­te hel­lig­da­gen. Vi er der­for gået på jagt efter et svar og har talt med cen­tralt pla­ce­re­de kil­der. Pilen peger i én bestemt retning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.