Mysti­ske cor­o­na­pil­ler til tre­cif­ret mil­li­onbe­løb totalt mørklagt af myndighederne

Cor­o­na­epi­de­mi­en har tæret hårdt på statskas­sen med sto­re udgif­ter til test, smit­te­o­p­spor­ing, hjæl­pe­pak­ker med mere. Sene­st har rege­rin­gen og Fol­ke­tin­get god­kendt et dansk ind­køb af cor­o­na­pil­ler for 450 mil­li­o­ner kro­ner. Præ­cis hvad pen­ge­ne skal gå til, står dog hen i det uvis­se. Ind­kø­bet er nem­lig omgær­det af så stor for­tro­lig­hed og mystik, at det ikke er til at få svar på, hvor man­ge pil­ler poli­ti­ker­nes mil­li­onud­skriv­ning sik­rer Dan­mark. Der­med er det uklart, hvor man­ge og hvem af de cor­o­nas­mit­te­de dan­ske­re, myn­dig­he­der­ne for­ven­ter at kun­ne behand­le med det nye læge­mid­del. Til Fri­heds­bre­vet oply­ser Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, at der kan gå op mod to år, før befolk­nin­gen får ind­sigt i reg­ne­styk­ket bag det mil­li­ondy­re indkøb. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.