Mys­tiske coro­n­apiller til tre­cifret mil­lion­beløb totalt mørk­lagt af myndighederne

Coro­n­aepi­demien har tæret hårdt på statskassen med store udgifter til test, smit­teop­sporing, hjælpepakker med mere. Sen­est har regerin­gen og Folketinget god­k­endt et dan­sk ind­køb af coro­n­apiller for 450 mil­lion­er kro­ner. Præ­cis hvad pen­gene skal gå til, står dog hen i det uvisse. Ind­kø­bet er nem­lig omgærdet af så stor fortro­lighed og mys­tik, at det ikke er til at få svar på, hvor mange piller poli­tik­ernes mil­lionud­skrivn­ing sikr­er Dan­mark. Dermed er det uklart, hvor mange og hvem af de coro­nas­mit­tede danskere, myn­dighed­erne for­ven­ter at kunne behan­dle med det nye lægemid­del. Til Fri­heds­brevet opl­yser Sund­hedsmin­is­teri­et, at der kan gå op mod to år, før befolknin­gen får ind­sigt i reg­nestykket bag det mil­liondyre indkøb. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.